Leveringen - 256218-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Baia Mare: Op afstand bestuurde luchtvaartuigen

2020/S 106-256218

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Asociația Heidenroslein
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mare Marcel
E-mail: maremarcel@yahoo.com
Telefoon: +40 744599398

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.heidenroslein.ro/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Asociația Heidenroslein
Postadres: Gheorghe Bilașcu nr. 20/1
Plaats: Baia Mare
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mare Marcel
Telefoon: +40 744599398
E-mail: maremarcel@yahoo.com
NUTS-code: RO114 Maramureş

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.heidenroslein.ro/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Asociație non profit
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția de echipamente și instrumentar necesar în vederea monitorizării stării de conservare a habitatelor și speciilor

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34711200 Op afstand bestuurde luchtvaartuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de echipamente este necesară în scopul exclusiv de cartare, inventariere, monitorizare si conservare a factorilor de mediu biotici si abiotici din perimetrul ariilor naturale protejate vizate de proiect, fapt ce contribuie în mod direct la întarirea capacitatii institutionale a organizatiilor responsabile cu managementul ariilor protejate.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 813 579.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Baia Mare.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Teleobiectiv – 4;

— Camere cu infrarosu – 8;

— Trepied cu cap Gimbal – 4;

— Laptop – 8;

— Harduri exterene – 4;

— Inprimanta de teren – 4;

— GPS – 8;

— Sonar lilieci – 1;

— Electrofishing + generator – 1;

— Minciog – 2;

— Microscop binocular – 8;

— Binoclu cu infrarosu – 4;

— Luneta cu trepied – 6;

— Aparat foto cu GPS – 4;

— SanDisk Extreme Pro SDXC 128GB – 16;

— SanDisk Extreme Pro CF 128GB – 1;

— Acumulator Canon – 4;

— Camera semiprofesionala – 2;

— Canon EOS 5D + obiectiv Canon EF – 2;

— Drona – 2;

— Monitor portabil PM – 2;

— Aparat de masurat vibratii – 2;

— Sonometru – 2;

— Dozimetru zgomot – 2;

— Radiatii electromagnetice – 2;

— Contor radiații Geiger Gamma – 2;

— Detector radiatii – 2;

— Drona UAV cartografiere teren – 1;

— Kit complet pentru analizorul paralel portabil SL1000 (PPA) + materiale consumabile – 2;

— Conductometru pentru sol – 2;

— PHmetru umidometru pentru soluri aluviale – 2;

— PHmetru umidometru pentru soluri montane – 2;

— Set portabil de analize complete sol Palintest SKW 500 – 2;

— Spectrofotometru UV portabil + spectofotometru VIS portabil + accesorii – 1;

— Turbidimetru portabil 2100Q IS – 2;

— Analizator portabil pentru monitorizarea calității aerului + accesorii – 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 813 579.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara” – COD SMIS 118881

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic – in copie conform cu originalul, care sa ateste existenta codurilor CAEN 4741, 4742, 4743;

— Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent;

— Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Capacitate financiara: cifra de afaceri anuala/ultimii trei ani (2017-2018-2019), minimum 813 579,83 RON. Se vor prezenta parti din situatiile financiare care demonstreaza cifra de afaceri.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Baia Mare, Str. Gheorghe Bilașcu nr. 20/1

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunalul Maramureș
Plaats: Baia Mare
Land: Roemenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020