Leveringen - 256221-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Albi: Bitumen

2020/S 106-256221

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département du Tarn
Nationaal identificatienummer: 22810001200019
Postadres: Lices Georges Pompidou
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27 Tarn
Postcode: 81013
Land: Frankrijk
E-mail: bureaumarches.81@tarn.fr
Telefoon: +33 563456464

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.tarn.fr

Adres van het kopersprofiel: https://tarn.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarn.marches-publics.info/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Département du Tarn
Postadres: Lices Georges Pompidou
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27 Tarn
Postcode: 81000
Land: Frankrijk
E-mail: bureaumarches.81@tarn.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://tarn.marches-publics.info/

Adres van het kopersprofiel: https://tarn.marches-publics.info/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarn.marches-publics.info/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de liants bitumineux pour les services du Département du Tarn

Referentienummer: 1-20s0015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113610 Bitumen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de liants bitumineux pour les services du Département du Tarn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de liants bitumineux pour le lot Nord

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113610 Bitumen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27 Tarn
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de liants bitumineux pour le lot Nord.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 440 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible trois fois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de liants bitumineux pour le lot Sud

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113610 Bitumen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27 Tarn
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de liants bitumineux pour le lot Sud.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 440 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible trois fois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://tarn.marches-publics.info

Précision: les délais d'exécution courent à compter de la notification.

Modalités de retrait des documents: via le profil acheteur à l'adresse suivante: https://tarn.marches-publics.info

Les documents du DCE sont disponibles par voie électronique.

Autres renseignements complémentaires: justificatifs candidature:

— lettre de candidature;

— habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1);

— déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2);

— attestation d'assurances en cours de validité;

Liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années — justificatifs offre:

— acte d'engagement;

— cahier des clauses administratives particulières;

— cahier des clauses techniques particulières;

— bordereau des prix unitaires;

— détail estimatif;

— mémoire technique;

— fiches produits.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulouse
Postadres: 68 rue Raymond IV
Plaats: Toulouse
Postcode: 31068
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Telefoon: +33 562735757
Fax: +33 562735740
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020