Leveringen - 256226-2020

03/06/2020    S106

Polen-Warschau: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

2020/S 106-256226

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu
Postadres: ul. Kłobucka 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-699
Land: Polen
E-mail: lukasz.pieszak@sw.gov.pl
Telefoon: +48 223545172
Fax: +48 228437366

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zp.sw.gov.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy produktów mięsnych i konserw do Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu

Referentienummer: 2232/3P/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 488 348.50 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawy produktów mięsnych do Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 582 846.95 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawy konserw mięsnych do Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 180.44 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020