Leveringen - 256231-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Namen: Elektriciteit

2020/S 106-256231

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Idefin
Nationaal identificatienummer: 0257.744.044
Postadres: Avenue Sergent Vrithoff 2
Plaats: Namur
NUTS-code: BE35 Prov. Namur
Postcode: 5000
Land: België
Contactpersoon: M. Simon Motch
E-mail: smo@bep.be
Telefoon: +32 81718241
Fax: +32 81718250

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.idefin.be/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/739/Y3/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché relatif à la fourniture de Gaz naturel et d'électricité 100 % renouvelable aux entités associées

Referentienummer: Idefin/2020-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Cette procédure à pour objet de sélectionner un ou plusieurs fournisseurs d'électricité 100 % verte pour les sites Haute tension (HT), Basse tension (BT) et d'éclairage public (BT) et de gaz naturel des entités rassemblées par Idefin.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de Gaz naturel en Haute et Basse pression

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE35 Prov. Namur
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plusieurs lieux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La réalisation de ce marché ne nécessite pas le fractionnement de la livraison (livraison continue).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Flexibilité / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Système de fixation du prix / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Portail internet / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture du Gaz naturel en Haute pression et Basse pression logements sociaux — fourniture d’électricité 100 % renouvelable Haute et Basse tension logements sociaux.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE35 Prov. Namur
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plusieurs lieux

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La réalisation de ce marché ne nécessite pas le fractionnement de la livraison (livraison continue).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Flexibilité / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Système de fixation du prix / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Portail Internet / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture électricité Haute tension 100 % renouvelable

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE35 Prov. Namur
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plusieurs lieux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La réalisation de ce marché ne nécessite pas le fractionnement de la livraison (livraison continue).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Flexibilité / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Système de fixation du prix / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Portail Internet / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture électricité Basse tension 100 % renouvelable

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE35 Prov. Namur
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plusieurs lieux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La réalisation de ce marché ne nécessite pas le fractionnement de la livraison (livraison continue).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Flexibilité / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Système de fixation du prix / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Portail Internet / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture électricité éclairage public 100 % renouvelable

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE35 Prov. Namur
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plusieurs lieux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La réalisation de ce marché ne nécessite pas le fractionnement de la livraison (livraison continue).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Flexibilité / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Système de fixation du prix / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Portail Internet / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché (fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel), portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Eventuele minimumeisen:

1) lot nº 1, 3, 4 et 5: le soumissionnaire, pour participer à ce marché, doit pouvoir déclarer un chiffre d'affaires annuel moyen du domaine d'activité faisant l'objet du marché (fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel) pour les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles, d'au moins 3 000 000 EUR;

Lot nº 2: le soumissionnaire, pour participer à ce marché, doit pouvoir déclarer un chiffre d'affaires annuel moyen du domaine d'activité faisant l'objet du marché (fourniture de gaz naturel) pour les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles, d'au moins 500 000 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) Afin d'examiner la capacité technique des soumissionnaires à exécuter le présent marché, ils joindront à leur offre:

— la preuve de l'obtention de la licence de fourniture de gaz et d'électricité délivrée par les autorités habilitées en région Walonne;

— un document attestant que le soumissionnaire a conclu tous les contrats requis (avec leur référence) avec les gestionnaires de réseaux concernés, en vue d'acheminer l'énergie jusqu'aux points d'accès du pouvoir adjudicateur. Une déclaration sur l'honneur relative à ces contrats pourra être présentée;

— une liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Eventuele minimumeisen:

1) lot nº 1, 3, 4 et 5: le soumissionnaire, pour participer au présent marché, doit fournir au moins trois références de fournitures similaires à celle de ce marché (clients multi-sites présentant minimum 250 sites de livraison et minimim 60 GWh annuel).

Lot nº 2: le soumissionnaire, pour participer au présent marché, doit fournir au moins trois références de fournitures similaires à celle de ce marché (clients multi-sites présentant minimum 50 sites de livraison et minimim 10 GWh annuel).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/07/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de

e-Tendering https://eten.publicprocurement.be

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020