Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 256233-2018

15/06/2018    S113    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže na poskytnutie štúdií o spotrebiteľskom trhu

2018/S 113-256233

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea)
Poštová adresa: Ariane Building 400, Route d'Esch
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Gilda Capuano
E-mail: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-33059

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea/index.html

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: European Commission, DG Justice and Consumers LX 40
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: JUST-E1@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3609
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Vykonávanie programu EÚ v oblasti zdravotníctva, programu „Spotrebitelia“, iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ (BTSF) a propagácie poľnohospodárskych výrobkov

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže na poskytnutie štúdií o spotrebiteľskom trhu

Referenčné číslo: Chafea/2018/CP/03
II.1.2)Hlavný kód CPV
79300000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Všeobecným cieľom rámcovej zmluvy je poskytnutie štúdií o trhu, ktoré poskytnú odpovede na otázky týkajúce sa fungovania trhu z pohľadu spotrebiteľov. Každá štúdia bude zahŕňať zložky, ako je zber údajov, informácie, trhové spravodajstvo ako aj hĺbkovú analýzu konkrétnych spotrebiteľských trhov. Tieto štúdie trhu budú prispievať k lepšiemu chápaniu podmienok spotrebiteľov a zabezpečia podklady pre prípadné odporúčania v oblasti politík.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
75112100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1
Kód NUTS: LU
II.2.4)Opis obstarávania:

Výzva na predkladanie ponúk je vypísaná prostredníctvom otvoreného konania pre rámcové zmluvy o poskytovaní služieb s opätovným otvorením súťaže minimálne s 3 a maximálne s 5 dodávateľmi. Od dodávateľa sa očakáva, že poskytne odborné znalosti, výskumné služby, ekonomické, právne a štatistické analýzy v oblasti ochrany spotrebiteľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva sa môže automaticky obnoviť 2-krát, zakaždým na 12 mesiacov, pokiaľ jedna zo strán nedostane oficiálne oznámenie v opačnom zmysle, a to aspoň 3 mesiace pred koncom platnosti. Obnovenie neznamená žiadnu zmenu, ani odklad existujúcich povinností.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Spotrebiteľský program
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 5
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/09/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/09/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

CHAFEA premises, 12, rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, Drosbach Building, meeting room A03/043.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/06/2018