Leveringen - 256234-2020

Submission deadline has been amended by:  295617-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Luik: Gasflessen

2020/S 106-256234

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université de Liège
Nationaal identificatienummer: ULiège
Postadres: Boulevard de Colonster 2 — quartier Village 3 — bâtiment B9
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4000
Land: België
Contactpersoon: Mme Laetitia Neuville
E-mail: laetitia.neuville@uliege.be
Telefoon: +32 43665441

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uliege.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/691/O5/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Université
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre pour la fourniture de gaz de laboratoire technique et de haute pureté en bouteilles et de gestion des stocks

Referentienummer: 2025F
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44612100 Gasflessen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

Différents sites de l'ULiège dont les sites de Liège, d’Arlon et de Gembloux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre pour une durée de deux ans reconductible une fois deux ans pour, d’une part, la fourniture de gaz de laboratoire technique et de haute pureté en bouteilles dont les raccords sont compatibles avec les installations de chacun des laboratoires, et d’autre part, la fourniture d’un système de traçabilité des bouteilles et de gestion des stocks.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère de valeur technique de la solution informatique proposée / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère qualité des services offerts / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Critère économique / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) Une liste des principaux marchés de fournitures de gaz en bouteille effectuées au cours des trois dernières années, indiquant la durée, le montant et le client.

Eventuele minimumeisen:

1) Présentation de minimum 2 (deux) références (une référence = un client) de marchés de fournitures de gaz en bouteille similaires au présent marché (nature des achats) dont le volume (en montant) est au minimum équivalent à deux tiers du montant total de l'inventaire du soumissionnaire.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Salle de Réunion 1, Cesame — Marchés publics, Boulevard de Colonster 2 — quartier Village 3 — bâtiment B9.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science 37
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020