Leveringen - 256243-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Padua: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2020/S 106-256243

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda ospedale-università Padova
Postadres: via Giustiniani 1
Plaats: Padova
NUTS-code: ITH36 Padova
Postcode: 35128
Land: Italië
Contactpersoon: dott.ssa Luisa Bissoli
E-mail: protocollo.aopd@pecveneto.it
Telefoon: +39 049 / 8214602-2814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aopd.veneto.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.arca.regione.lombardia.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ID 20P012 – Materiale in TNT monouso sfuso per l'Azienda ospedale-università Padova

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

ID 20P012 – Materiale in TNT monouso sfuso per l'Azienda ospedale-università Padova

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 848 412.04 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Camici DM

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH36 Padova
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Giustiniani 1 – Padova

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Camici DM

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 306 989.25 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Il contratto ha durata di 24 mesi, è prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi verificatane la convenienza economica.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Camici DPI

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH36 Padova
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Giustiniani 1 – Padova

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Camici DPI

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 479 979.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Il contratto ha durata di 24 mesi, è prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi verificatane la convenienza economica.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teli per tavolo – teli per paziente

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH36 Padova
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Giustiniani 1 – Padova

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Teli per tavolo – teli per paziente

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 352 584.29 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Il contratto ha durata di 24 mesi, è prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi verificatane la convenienza economica.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Altro materiale in TNT

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH36 Padova
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Giustiniani 1 – Padova

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Altro materiale in TNT

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 708 859.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Il contratto ha durata di 24 mesi, è prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi verificatane la convenienza economica.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

La ditta dovrà compilare il documento di gara unico europeo (DGUE) allegato agli atti di gara secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 199-359347
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

La data verrà comunque confermata tramite la piattaforma telematica Sintel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito: www.arca.regione.lombardia.it. Descrizione e modalità di utilizzo per la presentazione dell’offerta sono precisate nel disciplinare di gara, relativi allegati e manuali tecnici consultabili al sito: www.arca.regione.lombardia.it

Il responsabile unico per il procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Luisa Bissoli.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni devono avvenire tramite piattaforma Sintel.

Le norme di partecipazione alla gara, il capitolato d'oneri e gli esiti, i chiarimenti sono pubblicati sul sito: www.aopd.veneto.it alla voce «bandi e avvisi di gara» e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.3).

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile, anche con riferimento al singolo lotto, di:

a) sospendere, annullare, revocare, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.;

b) annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip nel caso intervenissero i prezzi pubblicati dall’osservatorio dell’autorità di vigilanza dei prodotti oggetto di gara;

c) non procedere all’aggiudicazione nel caso nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, e/o per ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) di non aggiudicare la presente procedura nell’ipotesi in cui, all’esito della valutazione tecnica, permanga una sola offerta valida.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 34 della Legge n. 221/2012 le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di gara come prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, saranno a carico delle imprese aggiudicatarie.

La stazione appaltante, in caso di incompletezza della documentazione richiesta, potrà assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, pena l’esclusione dalla gara.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Veneto
Postadres: Cannaregio 2277
Plaats: Venezia
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Azienda ospedale-università Padova – UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica
Postadres: viale della Navigazione Interna 38
Plaats: Padova
Postcode: 35129
Land: Italië
E-mail: aopd.provveditorato@aopd.veneto.it
Telefoon: +39 0498214602-2814
Fax: +39 0498216983

Internetadres: www.aopd.veneto.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020