Leveringen - 256250-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Boekarest: Cathetertoebehoren

2020/S 106-256250

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Academia de Științe Medicale
Nationaal identificatienummer: 4967064
Postadres: Str. Ion C. Brătianu nr. 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030171
Land: Roemenië
Contactpersoon: Responsabil achiziții proiect AngioNET
E-mail: adsm.adsm@yahoo.com
Telefoon: +40 213115380
Fax: +40 213115381

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adsm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096685
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Consumabile medicale necesare derulării etapelor de cercetare clinică în domenii de interes național în cadrul proiectului cod SMIS 2014+: 107124

Referentienummer: 4967064 / 2020 / 107124 / A.1.3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141240 Cathetertoebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizorul va livra consumabilele medicale la centrele medicale din reteaua nationala de cercetare creata in cadrul proiectului, conform cerintelor din caietul de sarcini si clauzelor din contract.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 17 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 463 510.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coil ocluzie vase mici (colaterale)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 10 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ghid metalic diagnostic angiografic

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 50 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 625.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ansamblu pentru inchidere DSA

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 10 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 101 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ansamblu pentru inchidere PFO

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 5 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balon valvuloplastie pulmonara

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 5 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SET INTRODUCATOR MICROPUNCTIE PEDIATRIC

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111730 Benodigdheden voor angioplastie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 50 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 625.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ghid extra rigid tip Amplatz

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 25 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 875.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teaca lunga pentru introducere stent pentru Coarctatie Aorta

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141240 Cathetertoebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 5 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 075.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valva transcateter

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 2 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 214 980.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN LINIARE

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200 Vasculaire protheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Universitar de Urgență București

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 5 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SET COMPLET PENTRU CIRCULATIA CU DEBIT MARE LA ADULTI

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33186000 Hart-longmachine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Universitar de Urgență București

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 35 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 68 250.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD BOVIN CU SUPORT VALVULAR METALIC, POZITIE SUPRAANULARA

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182220 Hartkleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Universitar de Urgență București

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 25 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ansamblu pentru inchidere PDA

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 5 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 750.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SET CONTINAND CAMPURI SI ALTE ACCESORII STERILE PENTRU CHIRURGIA CARDIACA (SET DE BAZA PENTRU INTERVENTII CARDIACE)

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Universitar de Urgență București

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 35 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balon atrioseptostomie

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 5 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 330.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set introductor scurt aplicabil pentru abord radial pentru copii si adulti

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184500 Coronaire endoprotheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 50 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 625.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ansamblu pentru inchidere DSV

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 5 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PROTEZE VASCULARE PENTRU INLOCUIREA RADACINII AORTICE CU FORMA SIMILARA BULBULUI AORTIC (TIP VALSALVA)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200 Vasculaire protheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Universitar de Urgență București

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 5 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 625.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pachet procedura TACE

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200 Katheters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Institutul Clinic Fundeni, BUCUREȘTI

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta GALATI

Lnstitutul Regional de Gastroenterologie gi Hepatologie,,Prof. Dr. Octavian Fodor" – CLUJ

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta CRAIOVA

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta CONSTANTA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizorul va livra produsele care fac obiectul lotului in cantitatile si la termenul solicitat in cuprinsul caietului de sarcini.

Cantitate: 100 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 519 750.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri Cod SMIS 107124

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere. Ofertantii vor raspunde in cadrul DUAE, prin DA sau NU, daca se încadreaza în situatiile de excludere. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant, dupa caz) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Cerinta 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

La termenul limita de depunere a ofertelor se depune DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința 2

Ofertantii/lideri de asociere sau asociati, subcontractantii sau tertii sustinatori ai ofertantului nu au drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv în cadrul autoritatii contractante, sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt ele prevazute la art. 60 a din Legea 98/2016, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Persoanele din partea autoritatii contractante cu functii de decizie si implicate in procesul de achizitie publica: Acad. Prof. dr. Mircea BEURAN, Prof. dr. Virgil PAUNESCU, Acad. Prof. dr. Dan Mircea ENESCU, Acad. Prof. Dr. Emanoil CEAUȘU, Prof. dr. Radu DEAC, Ec. Aureliana-Guadelia COJOCEA, Ec. Ioan Dumitru VLADULESCU, Ec. Ileana URSU, Ec. Stelian Cristian GHEORGHE, ing. Cristina PLEȘOIANU, dr. Bogdan OLTEANU, Conf. dr. Catalin Constantin BADIU, dr. Mugur Cristian GRASU, dr. Anca SGLIMBEA, ing. Paul CLAUS.

Modalitatea de îndeplinire:

Declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 se va incarca in SEAP de catre ofertant in cadrul ofertei la Sectiunea ”Documente de calificare”.

În cazul in care ofertantul reprezinta o asociere, oferta acestuia fiind clasata pe locul I in clasamentul intermediar, se va prezenta Acordul sau o scrisoare de asociere, in forma legalizata în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, si ca liderul Asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie să declare în cadrul ofertei partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire.

In cazul existentei unui/unor terţ/terţi sustinatori, daca acesta/acestia nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

Cerinţele de participare stabilite nu sunt aplicabile subcontractanţilor propuşi de ofertant în cadrul ofertei, insa capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate de ofertant sunt relevante în acest sens.

INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CERINTELE

Operatorul economic ofertant se va limita la completarea secțiunii Criterii de selectie din DUAE - A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 1:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire a cerintei: la termenul limita de depunere a ofertelor se va depune DUAE. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante Certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

În cazul subcontractarii, daca din informaţiile şi documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus şi va solicita ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.

Cerinta 2:

In cazul persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice desemnate de un producător cu sediul în afara statelor membre ale UE ca reprezentant autorizat în UE – Avizul de functionare eliberat de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, conform art. 3, 4, 6 si 8 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1008 din 6 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale.

In cazul persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice ce desfășoară activitatea de import, depozitare si distributie dispozitive medicale în statul ei de origine UE sau SEE – Notificare inregistrata la Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale privind intenția de a desfășura activitatile respective pe teritoriul României, conform art. 927 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății si art. 7 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1008 din 6 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale.

Modalitate de indeplinire a cerintei: la termenul limita de depunere a ofertelor se va depune DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, Avizul de functionare eliberat de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, sau dupa caz, Notificarea inregistrata la Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale privind intenția ofertantului de a desfășura activitatile respective pe teritoriul României. Informatiile din avizul de functionare / notificare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

În cazul subcontractarii, daca din informaţiile şi documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă va respi... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie să declare în cadrul ofertei partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire.

Eventuele minimumeisen:

La termenul limita de depunere a ofertelor se depune DUAE completat de catre ofertant + DUAE completat de subcontractant.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul in care se constata ca exista oferte cu preturi egale si clasate pe primul loc, în vederea desemnării ofertei caștigătoare, autoritatea contractanta va solicita ofertanților clasați la egalitate pe primul loc sa prezinte in SEAP noi propuneri financiare.

Ofertantii/subcontractantii/tertii sustinatori vor completa si semna cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate documentele transmise in SEAP, inclusiv solicitarile de clarificari sau raspunsurile la solicitarile de clarificari. Pentru vizualizarea docum. de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). Datele de corespondenta si de identificare ale operatorilor economici (adresa, telefon, fax, e-mail, cod de identificare fiscala) vor fi consemnate in DUAE. În cazul în care ofertantul nu poate fi contactat pentru îndeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta îi apartine in totalitate acestuia.

Atentie: la transmiterea documentelor si ofertei in SEAP nu se vor incarca elemente ale propunerii tehnice/garantiei de participare ca fisiere in cadrul sectiunii propunerii financiare deoarece acestea nu vor putea fi evaluate.

In pregatirea prezentei proceduri, autoritatea contractanta a efectuat o estimare a tipului si cantitatilor de consumabile medicale necesare in activitatile de cercetare clinica de inalta performanta derulate in cadrul proiectului.

Cu toate ca autoritatea contractanta actioneaza cu diligenta, atat in pregatirea procedurii, cat si in derularea contractului, pe parcursul derularii contractului de furnizare atribuit este posibil ca echipele de cercetare sa solicite o suplimentare a cantitatii pentru anumite produse cuprinse in contract, care se dovedesc strict necesare asigurarii continuitatii fazelor de cercetare in directia dorita, in scopul maximizarii rezultatelor cercetarii si atingerii obiectivelor si indicatorilor din proiect.

Suplimentarea cantitatilor de produse incluse in contractul atribuit va fi efectuata in temeiul art. 221 din Legea nr. 98/2016 si cu conditia existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Pretul unitar al produselor suplimentate va fi cel cuprins in oferta furnizorului, anexa la contract si nu poate fi modificat pe durata contractului.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020