Leveringen - 256257-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Saint-Pierre: Beschermende uitrusting

2020/S 106-256257

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CIVIS
Postadres: 29, route de l'Entre-Deux
Plaats: Saint-Pierre
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97410
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction achats et marchés publics
E-mail: damp@civis.re
Telefoon: +33 262499600
Fax: +33 262330636
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.civis.re
Adres van het kopersprofiel: http://civis.e-marchespublics.com
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groupement de commande portant sur les achats rendus nécessaires suites aux mesures consécutives à la crise sanitaire

Referentienummer: 2020GCC001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18143000 Beschermende uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Masques individuels à usage unique

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est conclu pour une durée de douze mois reconductible une fois pour la même période sur décision expresse.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Masques barrières dits alternatifs en tissu

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est conclu pour une durée de douze mois reconductible une fois pour la même période sur décision expresse.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Petits équipements individuels

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est conclu pour une durée de douze mois reconductible une fois pour la même période sur décision expresse.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Visières faciales transparentes

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est conclu pour une durée de douze mois reconductible une fois pour la même période sur décision expresse.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Savons, gels hydroalcooliques

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711900 Zeep
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est conclu pour une durée de douze mois reconductible une fois pour la même période sur décision expresse.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solutions hydroalcooliques

Perceel nr.: 5b
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711900 Zeep
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est conclu pour une durée de douze mois reconductible une fois pour la même période sur décision expresse.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits désinfectants de surface

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000 Reinigingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est conclu pour une durée de douze mois reconductible une fois pour la même période sur décision expresse.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Petits matériels

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est conclu pour une durée de douze mois reconductible une fois pour la même période sur décision expresse.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit à usage unique pour protection intérieure des voitures

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est conclu pour une durée de douze mois reconductible une fois pour la même période sur décision expresse.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020