Leveringen - 256259-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Trikala: Elektrische materialen

2020/S 106-256259

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Trikkaion
Postadres: Asklipioy 18
Plaats: Trikala
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Postcode: 421 31
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dimos Trikkaion - Dieythynsi Oikonomikon Ypiresion
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr
Telefoon: +30 2431351213
Fax: +30 2431351219

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.trikalacity.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.promitheus.gov.gr
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ο.Τ.Α.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Τρικκαίων, ετών 2020 - 2021.

Referentienummer: Αριθμ. πρωτ. 14480/01.06.2020 Διακήρυξη
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31681410 Elektrische materialen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Τρικκαίων, ετών 2020 - 2021, για τη συντήρηση οδών και πλατειών της πόλης και συνοικισμών του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και εγκαταστάσεων αυτού. Συγκεκριμένα, αφορά στην προμήθεια των ειδών που κατηγοριοποιείται στις παρακάτω οκτώ (8) ομάδες, με τους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπου κατατάσσονται:

Ομάδα - Περιγραφή ειδών - CPV:

Α: Λαμπτήρες υδραργύρου - 31531000-7

Β: Διάφοροι λαμπτήρες - 31531000-7

Γ: Φωτιστικά δρόμου LED - 31527260-6

Δ: Φωτιστικά - 31527260-6

Ε: Προβολείς - 31518600-6

ΣΤ: Καλώδια - 44321000-6

Ζ: Υλικά πινάκων - 31211000-8

Η: Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά - 31681410-0

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 322 571.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Α: Λαμπτήρες υδραργύρου.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31531000 Gloeilampen/peertjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Τρικκαίων, Τρίκαλα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι «Μελέτη» της διακήρυξης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 350.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Β: Διάφοροι λαμπτήρες.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31531000 Gloeilampen/peertjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Τρικκαίων, Τρίκαλα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι «Μελέτη» της διακήρυξης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 221 875.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Γ: Φωτιστικά δρόμου LED.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31527260 Verlichtingssystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Τρικκαίων, Τρίκαλα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι «Μελέτη» της διακήρυξης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Δ: Φωτιστικά.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31527260 Verlichtingssystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Τρικκαίων, Τρίκαλα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι «Μελέτη» της διακήρυξης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Ε: Προβολείς.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31518600 Zoeklichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Τρικκαίων, Τρίκαλα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι «Μελέτη» της διακήρυξης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα ΣΤ: Καλώδια.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44321000 Kabel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Τρικκαίων, Τρίκαλα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι «Μελέτη» της σύμβασης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 583.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Ζ: Υλικά πινάκων.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31211000 Panelen en zekeringkasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Τρικκαίων, Τρίκαλα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι «Μελέτη» της διακήρυξης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 757.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Η: Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681410 Elektrische materialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Τρικκαίων, Τρίκαλα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι «Μελέτη» της διακήρυξης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 505.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

2.2.4) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

3.1.1) Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη τής διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Α.Ε.Π.Π.
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 4.3).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020