Leveringen - 256260-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Elektrische apparatuur voor het schakelen of voor het beveiligen van stroomkringen

2020/S 106-256260

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vicepresidencia del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
Nationaal identificatienummer: P9109101G
Postadres: C/ Química, 5, esquina Astronomía, edificio SIPS, parque empresarial Arte Sacro
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41015
Land: Spanje
Contactpersoon: Vicepresidencia del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
E-mail: contratacion@imd.sevilla.org
Telefoon: +34 955475050
Fax: +34 955475059

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.imd.sevilla.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mavvxfLIW9QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MJKCW2zheJOrz3GQd5r6SQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mavvxfLIW9QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

El suministro e instalación de la iluminación interior LED para el Palacio de Deportes del CD San Pablo de Sevilla, en sustitución de la actual iluminación del espacio deportivo e incluyendo la iluminación de seguridad requerida por la normativa vigente

Referentienummer: 2020/000427
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31210000 Elektrische apparatuur voor het schakelen of voor het beveiligen van stroomkringen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

El suministro e instalación de la iluminación interior LED para el Palacio de Deportes del CD San Pablo de Sevilla, en sustitución de la actual iluminación del espacio deportivo e incluyendo la iluminación de seguridad requerida por la normativa vigente.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 566 977.14 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31220000 Onderdelen van stroomkringen
31320000 Stroomverdelingskabels
31340000 Kabeltoebehoren, geïsoleerd
31350000 Geleiders van elektriciteit, voor gegevensverwerking en regeling
31524120 Plafondverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

El suministro e instalación de la iluminación interior LED para el Palacio de Deportes del CD San Pablo de Sevilla, en sustitución de la actual iluminación del espacio deportivo e incluyendo la iluminación de seguridad requerida por la normativa vigente.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Instalación de canaleta de «invitados» / Weging: 11
Kostencriterium - Naam: Mejora de la garantía de las luminarias / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Mejora del plazo de ejecución del suministro e instalación / Weging: 14
Kostencriterium - Naam: Mejora del plazo de garantía de la instalación / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Programación de shows lumínicos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 566 977.14 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: X mediante el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, incluido el de la licitación, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Datos de dirección:

— calle:

— código postal:

— población:

— país:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla
Postadres: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, plaza de San Sebastián, 1
Plaats: Sevilla
Postcode: 41001
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020