Leveringen - 256274-2020

03/06/2020    S106

Griekenland-Ampelokipoi: Minibusjes

2020/S 106-256274

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polemiki Aeroporia - Ypiresia Promitheion
Postadres: Dimitrioy Soytsoy 40, 4os orofos
Plaats: Ampelokipoi
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 115 21
Land: Griekenland
E-mail: yppa@haf.gr
Telefoon: +30 210-8705010
Fax: +30 210-6445633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.haf.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.haf.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Δ.20/20 (Προμήθεια 4 λεωφορείων 20 - 24 θέσεων, προς κάλυψη αναγκών Π.Α.).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114400 Minibusjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων 20 - 24 θέσεων, προς κάλυψη αναγκών Π.Α..

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 403 224.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

201 Κ.ΕΦ.Α..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων 20 - 24 θέσεων, προς κάλυψη αναγκών Π.Α..

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης / Weging: 30
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 403 224.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.)
Plaats: Χολαργός
Land: Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (Υ.Π. - Π.Α.)
Postadres: Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι
Plaats: Αθήνα
Postcode: 115 21
Land: Griekenland
E-mail: yppa@haf.gr
Telefoon: +30 210-8705010
Fax: +30 210-6445633

Internetadres: http://www.haf.gr

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Στους οικονομικούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, που αφορούν στη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Βιβλίο IV άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και στο Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ τ.Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (Υ.Π. - Π.Α.)
Postadres: Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι
Plaats: Αθήνα
Postcode: 115 21
Land: Griekenland
E-mail: yppa@haf.gr
Telefoon: +30 210-8705010
Fax: +30 210-6445633

Internetadres: http://www.haf.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020