Leveringen - 256275-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Medische verbruiksartikelen

2020/S 106-256275

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Nationaal identificatienummer: S4611001A
Postadres: Avenida Tres Cruces, 2
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46014
Land: Spanje
Contactpersoon: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
E-mail: contratacion_hgv@gva.es
Telefoon: +34 963131800
Fax: +34 963131988

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bY2vbEZJioYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MqI%2FoXOM%2B09vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bY2vbEZJioYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro del material fungible y cesión del equipo necesario para la realización de citología líquida con sistema digital de pre-screening automatizado e integrado para el servicio de anatomía patológica del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Referentienummer: PA-SU-499-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro del material fungible y cesión del equipo necesario para la realización de citología líquida con sistema digital de pre-screening automatizado e integrado para el servicio de anatomía patológica del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 380 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro del material fungible y cesión del equipo necesario para la realización de citología líquida con sistema digital de pre-screening automatizado e integrado para el servicio de anatomía patológica del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Características técnicas / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Criterios de mejora / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Importe de la oferta / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 380 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga hasta un máximo de veinticuatro meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: cifra anual de negocios.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: suministros prestados.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones tipo social. Descripción: ver pliegos.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:35
Plaats:

Sala de reuniones del edificio de Gobierno del CHGUV, 2.ª planta.

Datos de dirección:

— calle: Avenida Tres Cruces, 2,

— código postal: 46014,

— población: Valencia,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Central Recursos Contractuales
Postadres: Avenida Manoteras
Plaats: Madrid
Postcode: 28830
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida Manoteras, 22
Plaats: Madrid
Postcode: 28360
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020