Roboty budowlane - 256279-2014

Wyświetl widok skrócony

29/07/2014    S143

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2014/S 143-256279

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni
Osoba do kontaktów: Iwona Kriger
E-mail: iwona.kriger@plk-sa.pl
Tel.: +48 616332420
Faks: +48 616331015

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w torzenr 1 na stacji Krzesiny, na szlaku Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka oraz na stacji Poznań Starołęka od km 191,185 do km 194,638 w ramach zadania pn.: „ Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na liniikolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowegona rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 na stacji Krzesiny, na szlaku Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka oraz na stacji Poznań Starołęka od km 191,185 do km 194,638 w ramach zadania pn.: „ Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254”.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
9090/IRO7ZA/000036/14/P.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 65-111661 z dnia 2.4.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum Firm: Strabag Rail Polska Sp. z o.o. ul. Kępińska 2 51-132 Wrocław (Lider) oraz Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (Partner)
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.7.2014