Leveringen - 256279-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Herent: Autoladders

2020/S 106-256279

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer: 0500.928.982_531688
Postadres: Spoorwegstraat 6
Plaats: Herent
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3020
Land: België
Contactpersoon: Valerie Van den Broek
E-mail: valerie.vandenbroek@hvzoost.be
Telefoon: +16 853221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377128

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377128
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HVZ+Oost%2C+Vl-Brabant-HVZ-2020-005-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: hulpverleningszone
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop ladderwagen

Referentienummer: HVZ Oost, Vl-Brabant-HVZ-2020-005-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144211 Autoladders
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De ladderwagen is een technisch werktuig om reddings-, brandbestrijdings- en technische hulpoperaties op hoogte te kunnen uitvoeren.

De ladderwagen is samengesteld uit een voertuigchassis met cabine die plaats biedt aan drie personen (chauffeur en begeleiders), een opbouw op het chassis met kasten en platformen en een door het voertuig aangedreven beweeglijke en uitschuifbare structuur onder de vorm van ladderdelen en een knik arm met een werkkooi. Het voertuig is voorzien voor het uitvoeren van “prioritaire opdrachten” en dient een hoge mate van veiligheid te bieden aan de gebruikers.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De ladderwagen is een technisch werktuig om reddings-, brandbestrijdings- en technische hulpoperaties op hoogte te kunnen uitvoeren. De ladderwagen is samengesteld uit een voertuigchassis met cabine die plaats biedt aan drie personen (chauffeur en begeleiders), een opbouw op het chassis met kasten en platformen en een door het voertuig aangedreven beweeglijke en uitschuifbare structuur onder de vorm van ladderdelen en een knik arm met een werkkooi.

Het voertuig is voorzien voor het uitvoeren van “prioritaire opdrachten” en dient een hoge mate van veiligheid te bieden aan de gebruikers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 620
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De inschrijvers zijn verplicht om voor elke vereiste optie een offerte in te dienen. Voor de vereiste opties wordt verwezen naar III.14.2 Te plaatsen materieel (bestek). Er zijn geen toegestane opties voorzien. Vrije opties worden toegelaten.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020