Leveringen - 256281-2020

Submission deadline has been amended by:  295585-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2020/S 106-256281

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Poznań
Postadres: pl. Kolegiacki 17
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-841
Land: Polen
Contactpersoon: Emilia Wasielewska
E-mail: emilia_wasielewska@um.poznan.pl
Telefoon: +48 618785210
Fax: +48 618785085

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.poznan.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.poznan.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.poznan.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania.

Referentienummer: ZOU-XII.271.46.2020.EW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego dla 4 szkół w ramach projektu „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”, szczegóły w załączniku nr 1 do wzoru umowy – Przedmiocie umowy.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pomoce dydaktyczne, wymienione w przedmiocie zamówienia.

Wykonawca udziela gwarancji z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Wymagane jest zapewnienie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego w okresie 24 miesięcy gwarancji.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100 Leermiddelen
39162110 Schoolbenodigdheden
38290000 Instrumenten en apparaten voor landmeetkunde, hydrografie, oceanografie en hydrologie
43410000 Machines voor het behandelen van ertsen
42661000 Uitrusting voor (hard)solderen
42652000 Elektromechanisch handgereedschap
44512000 Divers handgereedschap
42621000 Draaibanken
42623000 Freesmachines
42633000 Machines voor buigen, vouwen, strekken of vlakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zgodnie z pkt III.4 SIWZ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego dla 4 szkół w ramach projektu „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”, szczegóły w załączniku nr 1 do wzoru umowy – Przedmiocie umowy.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pomoce dydaktyczne, wymienione w przedmiocie zamówienia.

Wykonawca udziela gwarancji z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

Wymagane jest zapewnienie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego w okresie 24 miesięcy gwarancji (lub zgodnie z zapisami w umowie) – przegląd nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego lub częściowego).

Opis równoważności

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają pod względem jakości oraz funkcjonalności wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Przedmiocie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bezpłatne przeglądy serwisowe / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPWP.09.03.04-30-0001/16; Nazwa projektu: „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesnyi wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ustala się wadium w wysokości 15 000,00 PLN. Wadium należy złożyć zgodnie z opisem w pkt VIII SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

Dostawa, montaż, konfiguracja i instalacja towaru przez Wykonawcę w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania Protokołu dostawy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie Wykonawcy i ww. podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej cztery dostawy pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej 100 000,00 PLN brutto każda.

Eventuele minimumeisen:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie;

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 11 wzoru umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 158. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatneg…

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum zip.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art.25 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumentów, o których mowa w pkt VI 4. SIWZ.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zam. z Wyk. oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej: zp@um.poznan.pl. Wyk. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP. Max. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniportalu oraz ePuap). Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP /miniPortal/, wskazany adres mailowy Zam. z zastrzeżeniem, że oferty składa się wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny (niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wyk.) dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Wyk. składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wyk. zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP. Oferta powinna być sporządzona w j. polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wyk.zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest również załączyć do oferty wypełniony i podpisany zał. nr 5 do SIWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych powyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wyk. posługują się ID postępowania. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów składane są przez Wyk. za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Zam. dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, tj. oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zp@um.poznan.pl . Ww. dokumenty należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówieni oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EUR.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020