Leveringen - 256286-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Sofia: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 106-256286

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ — MVR
Nationaal identificatienummer: 129010157
Postadres: ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Evelina Shalamanova
E-mail: int.82@mvr.bg
Telefoon: +359 29822649
Fax: +359 29813010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mvr/dussd
Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/4e113814-30c2-4231-a85b-7778b452839a/dostavka-rezervni-chasti-za-motocikleti-leki-avtomobili-mikrobusi-lekotovarni-avtomobili-avtobusi-i-konsumativi
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 333.33 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 9, Авторемонтна база — МВР

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Оценка на предложената търговска отстъпка от цената на резервните части извън изрично посочените в списъците от техническата спецификация по обособената позиция / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-334645
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5785опд-44
Benaming:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Карина Ф“ ООД
Nationaal identificatienummer: 200736730
Postadres: ул. „Метличина поляна“ № 48, ет. 6, ап. 11
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1404
Land: Bulgarije
E-mail: karinaf@abv.bg
Telefoon: +359 29582357
Fax: +359 29582025
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 333.33 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 333.33 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Договорът се сключва въз основа на рамково споразумение № 5785р-28165/ 21.11.2019 г.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисията за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020