Leveringen - 256286-2020

03/06/2020    S106

България-София: Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

2020/S 106-256286

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Евелина Шаламанова
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29822649
Факс: +359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mvr/dussd

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/4e113814-30c2-4231-a85b-7778b452839a/dostavka-rezervni-chasti-za-motocikleti-leki-avtomobili-mikrobusi-lekotovarni-avtomobili-avtobusi-i-konsumativi

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“

II.1.2)Основен CPV код
34000000 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 8 333.33 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34000000 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 9, Авторемонтна база — МВР

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Оценка на предложената търговска отстъпка от цената на резервните части извън изрично посочените в списъците от техническата спецификация по обособената позиция / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 80 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 136-334645
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5785опд-44
Наименование:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Карина Ф“ ООД
Национален регистрационен номер: 200736730
Пощенски адрес: ул. „Метличина поляна“ № 48, ет. 6, ап. 11
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: karinaf@abv.bg
Телефон: +359 29582357
Факс: +359 29582025
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 8 333.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът се сключва въз основа на рамково споразумение № 5785р-28165/ 21.11.2019 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисията за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/05/2020