Leveringen - 256286-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Sofia: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 106-256286

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ — MVR
Nationaal identificatienummer: 129010157
Postadres: ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Evelina Shalamanova
E-mail: int.82@mvr.bg
Telefoon: +359 29822649
Fax: +359 29813010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mvr/dussd

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/4e113814-30c2-4231-a85b-7778b452839a/dostavka-rezervni-chasti-za-motocikleti-leki-avtomobili-mikrobusi-lekotovarni-avtomobili-avtobusi-i-konsumativi

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 333.33 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-334645

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5785опд-44
Benaming:

Доставка на резервни части за лекотоварни автомобили от марката „Фолксваген“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Карина Ф“ ООД
Nationaal identificatienummer: 200736730
Postadres: ул. „Метличина поляна“ № 48, ет. 6, ап. 11
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1404
Land: Bulgarije
E-mail: karinaf@abv.bg
Telefoon: +359 29582357
Fax: +359 29582025
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 333.33 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 333.33 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020