Leveringen - 256289-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Narbonne: Blikconserven

2020/S 106-256289

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Narbonne
Postadres: Hôtel de Ville — BP 823
Plaats: Narbonne Cedex
NUTS-code: FRJ11 Aude
Postcode: 11108
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@mairie-narbonne.fr
Telefoon: +33 468903010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.narbonne.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.aude.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de denrées alimentaires pour la petite enfance

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15897200 Blikconserven
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— le présent marché a pour objet les prestations de fourniture alimentaires pour le service de la petite enfance;

— forme de marché: à bons de commande avec minimum et maximum;

— attribution d'un accord-cadre pour chaque lot;

— accord-cadre conclu pour une période initiale d'un an.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11 Aude
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— le présent marché a pour objet les prestations de fourniture alimentaires pour le service de la petite enfance;

— forme de marché: à bons de commande avec minimum et maximum;

— attribution d'un accord-cadre pour chaque lot;

— accord-cadre conclu pour une période initiale d'un an.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— nombre de périodes de reconduction fixé à trois;

— durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15550000 Diverse zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11 Aude
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— le présent marché a pour objet les prestations de fourniture alimentaires pour le service de la petite enfance;

— forme de marché: à bons de commande avec minimum et maximum;

— attribution d'un accord-cadre pour chaque lot;

— accord-cadre conclu pour une période initiale d'un an.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— nombre de périodes de reconduction fixé à trois;

— durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11 Aude
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— le présent marché a pour objet les prestations de fourniture alimentaires pour le service de la petite enfance;

— forme de marché: à bons de commande avec minimum et maximum;

— attribution d'un accord-cadre pour chaque lot;

— accord-cadre conclu pour une période initiale d'un an.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— nombre de périodes de reconduction fixé à trois;

— durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15896000 Diepvriesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11 Aude
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— le présent marché a pour objet les prestations de fourniture alimentaires pour le service de la petite enfance;

— forme de marché: à bons de commande avec minimum et maximum;

— attribution d'un accord-cadre pour chaque lot;

— accord-cadre conclu pour une période initiale d'un an.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur technque / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— nombre de périodes de reconduction fixé à trois;

— durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 005-006221
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fruits et légumes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Malleus
Postadres: BP 7114
Plaats: Narbonne
NUTS-code: FRJ11 Aude
Postcode: 11781
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 569.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Produits laitiers et dérivés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Transgourmet midi Pyrénées
Plaats: Castelnau-d'Estrefonds
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31620
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 756.99 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Lait issu de l'agriculture biologique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biocoop restauration
Plaats: Saint-Grégoire
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 35768
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 735.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Surgelés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Transgourmet midi Pyrénées
Plaats: Castelnau-d'Estrefonds
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31620
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 764.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6, rue Pitot Cedex 2
Plaats: Montpellier
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6, rue Pitot Cedex 2
Plaats: Montpellier
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradm.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6, rue Pitot Cedex 2
Plaats: Montpellier
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradm.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020