Leveringen - 256290-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Just-Malmont: Gasolie

2020/S 106-256290

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sictom Velay Pilat
Postadres: ZA La Font du Loup
Plaats: Saint-Just-Malmont
NUTS-code: FRK13 Haute-Loire
Postcode: 43240
Land: Frankrijk
E-mail: afructoso@sictomvelaypilat.fr
Telefoon: +33 477356964
Fax: +33 477350298

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sictomvelaypilat.e-monsite.com/

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.cdg43.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture de carburants

Referentienummer: 2020CDG185-40
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000 Gasolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre sans minimum, ni maximum conclu avec cinq titulaires maximaux donnant lieu à l'émission de bons de commande au cours de son exécution.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 620 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24321000 Koolwaterstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK13 Haute-Loire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de carburants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attributaires.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 018-038932
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de carburants

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Charvet La Mure Bianco
Postadres: 42 cours Suchet
Plaats: Lyon Cedex 2
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69286
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ets Vincent et Fils
Postadres: La Sauvetat
Plaats: Landos
NUTS-code: FRK13 Haute-Loire
Postcode: 43340
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 620 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L'accord-cadre est multi-attributaire. Le montant du marché indiqué est une estimation des besoins sur quatre ans à répartir entre les attributaires futurs des bons de commande.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 6 cours Sablon
Plaats: Clermont-Ferrand
Postcode: 63000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Telefoon: +33 473146100
Fax: +33 473146122
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif
Postadres: 6 cours Sablon
Plaats: Clermont-Ferrand
Postcode: 63000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Telefoon: +33 473146100
Fax: +33 473146122
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020