Leveringen - 256293-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bologna: Medische computeruitrusting

2020/S 106-256293

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda USL di Bologna
Postadres: via Castiglione 29
Plaats: Bologna
NUTS-code: ITH55 Bologna
Postcode: 40124
Land: Italië
E-mail: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it
Telefoon: +39 0516584811
Fax: +39 0516584923

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ausl.bologna.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.ausl.bologna.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di un sistema integrato per l'acquisizione e l'analisi di indagini di RM funzionale cerebrale con rilevazione simultanea dei segnali elettroencefalografici ed elettromiografici per IRCSS

Referentienummer: PI043275-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33197000 Medische computeruitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di un sistema integrato per l’acquisizione e l’analisi di indagini di risonanza magnetica funzionale cerebrale con rilevazione simultanea dei segnali ellettroencefalografici ed elettromagnetici per le esigenze dell ISNB dell'Azienda USL di Bologna – lotto unico.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 221 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH5 Emilia-Romagna
NUTS-code: ITH55 Bologna
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bologna.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di un sistema integrato per l’acquisizione e l’analisi di indagini di risonanza magnetica funzionale cerebrale con rilevazione simultanea dei segnali ellettroencefalografici ed elettromagnetici per le esigenze dell ISNB dell'Azienda USL di Bologna – lotto unico

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punteggio tecnico / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG: 81761081C4 — CUP: E32F17000220001.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 029-066665
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brain products ITALIA srl
Plaats: Pomigliano d'Arco
NUTS-code: ITF33 Napoli
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 155.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Emilia Romagna — sezione di Bologna
Postadres: via Massimo D'Azeglio 54
Plaats: Bologna
Postcode: 40123
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: 0
Plaats: O
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: 0
Plaats: O
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020