Leveringen - 256297-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Gabrovo: Brandstoffen

2020/S 106-256297

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Severnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP
Nationaal identificatienummer: 201616805
Postadres: „Bodra smyana“ No. 3
Plaats: Gabrovo
NUTS-code: BG32 Северен централен
Postcode: 5300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Dimitar Chinchev
E-mail: office@scdp.bg
Telefoon: +359 66800077
Fax: +359 66800094
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.scdp.bg
Adres van het kopersprofiel: https://scdp.bg/procedures/16269
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: горско и ловно стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на горива чрез стокова борса за МПС на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП — Габрово

Referentienummer: 16269
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на горива чрез стокова борса за МПС (бензин, диз. гориво, автогаз пропан-бутан) на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП — Габрово, централно управление и неговите териториални поделения,

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на горива на място

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324 Разград
Voornaamste plaats van uitvoering:

Териториалните поделения на СЦДП

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на горива за ведомствена бензиностанция ДЛС Воден—Ири хисар и ДЛС Росица

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на горива на бензиностанция

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324 Разград
Voornaamste plaats van uitvoering:

Териториалните поделения на предприятието

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на горива на бензиностанция за ДГС Плачковци, ДГС Разград, ДГС Сеслав, ДЛС Каракуз, ДЛС Дунав, ДГС Габрово, ДГС Горна Оряховица, ДГС Севлиево, ДГС Силистра, ЦУ, ДЛС Воден—Ири хисар

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставака на горива на бензиностаниця

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG32 Северен централен
Voornaamste plaats van uitvoering:

Териториалните поделения на СЦДП

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ДГС Боялрка, ДГС Плачковци, ДГС Бяла, ДГС Разград, ДГС Сеслав, ДГС Свищов, ДГС Тутракан, ДЛС Каракуз, ДЛС Дунав, ДГС Буйновци, ДГС Габрово, ДГС Горна Оряховица, ДГС Елена, ДГС Севлиево, ДГС Силистра, ЦУ, ДЛС Воден—Ири хисар, ДЛС Росица

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Възлагането на доставки на горива е включено в списък, утвърден от Министерски съвет, и е процедура, уредена в ЗОП

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 489
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на горива на място

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Тис ойл“ ООД
Nationaal identificatienummer: 817031339
Postadres: ж.к. „Войново“, индустрилана зона
Plaats: Габрово
NUTS-code: BG322 Габрово
Postcode: 5300
Land: Bulgarije
E-mail: tisoil@abv.bg
Telefoon: +359 888637017
Fax: +359 888637017
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 505
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на горива на бензиностанция

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Бент ойл“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 200852966
Postadres: бул. „България“ № 49
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: office@interbroks.com
Telefoon: +359 28183044
Fax: +359 29586343
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 567
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на горива на бензиностанция

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Петрол“ АД
Nationaal identificatienummer: 831496285
Postadres: „Черни връх“ № 43
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: zlatina.tsankova@petrol.bg
Telefoon: +359 29690135
Fax: +359 29690135
Internetadres: www.petrol.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Не

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020