Leveringen - 256298-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Elektronische uitrusting

2020/S 106-256298

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Predpriyatie za upravlenie na deynostite po opazvane na okolnata sreda
Nationaal identificatienummer: 131045382
Postadres: ul. „Triaditsa“ No. 4
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Magdalena Georgieva
E-mail: procurement@pudoos.bg
Telefoon: +359 29406251
Fax: +359 29804131

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pudoos.bg

Adres van het kopersprofiel: http://pudoos.bg/?p=27412

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газ анализаторната апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове от инсинератора

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31710000 Elektronische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газанализаторна апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове от инсинератора. Съгласно техническата спецификация газанализаторната апаратура (оборудване), предмет на доставката, следва да включва следните апарати:

1. Подгреваема пробовземна сонда.

2. Подгреваема пробовземна линия.

3. Газанализаторен шкаф с включена пробоподготовка.

4. Газанализатор за измерване на NOx, SO2 и O2.

5. Газанализатор за хлороводород.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 268 090.60 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, п.к. 1431, ул. „Св. Георги Софийски” № 1 — инсинератор при ПУДООС (в двора на Александровска болница).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газанализаторна апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове от инсинератора. Инсинераторът за изгаряне на опасни болнични отпадъци е въведен в експлоатация през 2003 г., като неизменна част от неговото оборудване и технологичен процес е системата от газанализаторна апаратура за постоянен мониторинг и емисионен контрол на димните газове от инсинератора — система за СНИ (собствени непрекъснати измервания). Съгласно техническата спецификация, газанализаторната апаратура (оборудване), предмет на доставката, следва да включва следните апарати:

1. Подгреваема пробовземна сонда.

2. Подгреваема пробовземна линия.

3. Газанализаторен шкаф с включена пробоподготовка.

4. Газанализатор за измерване на NOx, SO2 и O2.

5. Газанализатор за хлороводород.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 249-617709
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13179
Benaming:

Доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газ анализаторната апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове от инсинератора

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Це Це Ес България“ ООД
Nationaal identificatienummer: 040329224
Postadres: ул. „Кирил Николов“, бл. 217, вх. А
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1233
Land: Bulgarije
E-mail: ccsbg@ccsbg.com
Telefoon: +359 28220186
Fax: +359 28220106
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 285 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 090.60 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29356222
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020