Servicios - 256299-2019

03/06/2019    S105

Polonia-Varsovia: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 105-256299

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Dirección postal: pl. Politechniki 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-661
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Kaczanowska
Correo electrónico: zp.ci@pw.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.ci.pw.edu.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ci.pw.edu.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS

Número de referencia: Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.

Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72268000 Servicios de suministro de software
72265000 Servicios de configuración de software
72263000 Servicios de implementación de software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72210000 Servicios de programación de paquetes de software
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72211000 Servicios de programación de sistemas y software de usuario
72243000 Servicios de programación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Przedmiot Umowy wykonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie i Płocku.

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.

2) W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS Wykonawca musi zaprojektować, wybudować i wdrożyć niżej wymienione moduły:

a) Moduł podglądu wydanej decyzji administracyjnej w ramach systemu ePW-MojePW,

b) Moduł rejestracji na zajęcia w ramach systemu ePW-Asystent WKU,

c) Moduł Informacyjny w ramach systemu ePW-MojePW,

d) Moduł Komunikacja w ramach systemu ePW-Zdarzenia.

3) Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób (zespołu wdrożeniowego) przeznaczonych do realizacji zamówienia / Ponderación: 35 %
Criterio de calidad - Nombre: Okres Gwarancji / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 29/11/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

II.2.14)Información adicional

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania art. 24aa Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się:

1) doświadczeniem, tj. wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej jedno (1) zamówienie, związane z wytworzeniem aplikacji mobilnej lub jej części, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Informacje na temat doświadczenia, należy zamieścić w JEDZ-u (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Wykazie usług (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Uwaga!

W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części zamówienia, która obejmowała zakresem usługi określone warunkiem udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (usługi) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu.

2) osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. wykazał, że dysponuje:

a) minimum 1 (jednym) kierownikiem zespołu wdrożeniowego, posiadającym wiedzę i doświadczenie polegające na udziale w minimum dwóch (2) zamówieniach stanowiących (każdy) wdrożenie systemu informatycznego lub aplikacji mobilnej albo jego części o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każde, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat;

b) minimum 2 (dwoma) programistami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania aplikacji na platformie Android, jak również znajomość języków programowania Kotlin, Java i/lub Python (framework Django), legitymującymi się (każdy z osobna) wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat minimum jednej (1) pracy polegającej na tworzeniu kodu źródłowego aplikacji mobilnej w systemie Android;

c) minimum 1 (jedną) osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożenia obejmującego modyfikacje systemu opartego o PHP, legitymującą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat minimum jednej (1) pracy programistycznej obejmującej modyfikację systemu opartego na PHP;

d) minimum 1 (jedną) osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie w programowaniu w technologii Java EE w kontenerze Tomcat, z wykorzystaniem biblioteki RichFaces oraz Log4j jak również znajomość technologii Hibernate, Spring, jQuery oraz Oracle, legitymującą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat minimum 1 (jedną) pracą programistyczną obejmującą wykorzystanie wymienionej powyżej technologii.

Dopuszczalne jest łączenie przez wyszczególnionych powyżej członków tzw. Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy (lit. a–d) wiedzy, doświadczenia i kompetencji wymienionych powyżej.

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych czynności oraz podstawy do dysponowania tymi osobami, należy zamieścić w JEDZ-u (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Wykazie osób (Załącznik nr 6).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp będą zobowiązani do złożenia umowy regulującej ich współpracę najpóźniej w dniu zawierania umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ust. 17 SIWZ.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, po przekazaniu i zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem terminów wynikających z art. 94 Pzp.

Uwaga! Warunkiem zawarcia umowy jest podpisanie przez Wykonawcę porozumienia (umowy o współpracy) z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji, dotyczącego zasad udostępniania kodu źródłowego, który jest niezbędny w realizacji przedmiotu umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

W siedzibie Zamawiającego - pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, POLSKA, w pomieszczeniu nr 319 za pośrednictwem miniPortalu.

Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski), w sposób czytelny w oryginale opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

a) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl),

b) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz

c) poczty elektronicznej (zp.ci@pw.edu.pl).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej PW to:/PW/SkrytkaESP.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP (regulaminy dostępne na stronach miniPortalu oraz ePUAPu).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

Ofertę należy złożyć w oryginale.

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Proces składania oferty oraz oświadczenia JEDZ a także innych oświadczeń i dokumentów został szczegółowo opisany w ust. 8 SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2) Pzp dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy zamówienia,

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy zamówienia,

— zdolności technicznej lub zawodowej: dotyczy zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: warunki zmiany zostały określone w paragrafie 22 Wzoru Umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ.

Zawartość ofert oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie majądostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia

Oferta – wg załącznika nr 1 do SIWZ, Formularz cenowo – asortymentowy – wg załącznika nr 1 do Oferty, Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy, Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp (zwane dalej JEDZ) – wg załącznika nr 2 do SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na innych podmiotach, wówczas podmioty te również składają oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego dokumentu europejskiego zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp (zwane dalej JEDZ).

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, jeżeli polega on na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów –

Do oferty należy załączyć Zobowiązanie innego podmiotu wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 10 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 4 pkt 2) SIWZ, Wykonawca przedkłada:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. – wg załącznika nr 5 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca oraz inny podmiot udostępniający Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca przedkłada nw. dokumenty i oświadczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik Wykonawcy;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/go nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik Wykonawcy;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp – załącznik Wykonawcy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załącznika nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 7 ppkt 7.2) SIWZ:

a) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

b) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt. 8 lit. a) i b) tiret drugie SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt. 8 lit. b) tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 pkt. 9 SIWZ stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3) Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/05/2019