Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 256299-2019

03/06/2019    S105

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2019/S 105-256299

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Adres pocztowy: pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ci.pw.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS

Numer referencyjny: Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.

Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72243000 Usługi programowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot Umowy wykonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie i Płocku.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.

2) W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS Wykonawca musi zaprojektować, wybudować i wdrożyć niżej wymienione moduły:

a) Moduł podglądu wydanej decyzji administracyjnej w ramach systemu ePW-MojePW,

b) Moduł rejestracji na zajęcia w ramach systemu ePW-Asystent WKU,

c) Moduł Informacyjny w ramach systemu ePW-MojePW,

d) Moduł Komunikacja w ramach systemu ePW-Zdarzenia.

3) Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (zespołu wdrożeniowego) przeznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 35 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania art. 24aa Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się:

1) doświadczeniem, tj. wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej jedno (1) zamówienie, związane z wytworzeniem aplikacji mobilnej lub jej części, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Informacje na temat doświadczenia, należy zamieścić w JEDZ-u (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Wykazie usług (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Uwaga!

W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części zamówienia, która obejmowała zakresem usługi określone warunkiem udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (usługi) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu.

2) osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. wykazał, że dysponuje:

a) minimum 1 (jednym) kierownikiem zespołu wdrożeniowego, posiadającym wiedzę i doświadczenie polegające na udziale w minimum dwóch (2) zamówieniach stanowiących (każdy) wdrożenie systemu informatycznego lub aplikacji mobilnej albo jego części o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każde, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat;

b) minimum 2 (dwoma) programistami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania aplikacji na platformie Android, jak również znajomość języków programowania Kotlin, Java i/lub Python (framework Django), legitymującymi się (każdy z osobna) wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat minimum jednej (1) pracy polegającej na tworzeniu kodu źródłowego aplikacji mobilnej w systemie Android;

c) minimum 1 (jedną) osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożenia obejmującego modyfikacje systemu opartego o PHP, legitymującą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat minimum jednej (1) pracy programistycznej obejmującej modyfikację systemu opartego na PHP;

d) minimum 1 (jedną) osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie w programowaniu w technologii Java EE w kontenerze Tomcat, z wykorzystaniem biblioteki RichFaces oraz Log4j jak również znajomość technologii Hibernate, Spring, jQuery oraz Oracle, legitymującą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat minimum 1 (jedną) pracą programistyczną obejmującą wykorzystanie wymienionej powyżej technologii.

Dopuszczalne jest łączenie przez wyszczególnionych powyżej członków tzw. Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy (lit. a–d) wiedzy, doświadczenia i kompetencji wymienionych powyżej.

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych czynności oraz podstawy do dysponowania tymi osobami, należy zamieścić w JEDZ-u (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Wykazie osób (Załącznik nr 6).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp będą zobowiązani do złożenia umowy regulującej ich współpracę najpóźniej w dniu zawierania umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ust. 17 SIWZ.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, po przekazaniu i zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem terminów wynikających z art. 94 Pzp.

Uwaga! Warunkiem zawarcia umowy jest podpisanie przez Wykonawcę porozumienia (umowy o współpracy) z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji, dotyczącego zasad udostępniania kodu źródłowego, który jest niezbędny w realizacji przedmiotu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego - pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, POLSKA, w pomieszczeniu nr 319 za pośrednictwem miniPortalu.

Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski), w sposób czytelny w oryginale opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

a) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl),

b) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz

c) poczty elektronicznej (zp.ci@pw.edu.pl).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej PW to:/PW/SkrytkaESP.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP (regulaminy dostępne na stronach miniPortalu oraz ePUAPu).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

Ofertę należy złożyć w oryginale.

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Proces składania oferty oraz oświadczenia JEDZ a także innych oświadczeń i dokumentów został szczegółowo opisany w ust. 8 SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2) Pzp dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy zamówienia,

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy zamówienia,

— zdolności technicznej lub zawodowej: dotyczy zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: warunki zmiany zostały określone w paragrafie 22 Wzoru Umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ.

Zawartość ofert oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie majądostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia

Oferta – wg załącznika nr 1 do SIWZ, Formularz cenowo – asortymentowy – wg załącznika nr 1 do Oferty, Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy, Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp (zwane dalej JEDZ) – wg załącznika nr 2 do SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na innych podmiotach, wówczas podmioty te również składają oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego dokumentu europejskiego zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp (zwane dalej JEDZ).

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, jeżeli polega on na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów –

Do oferty należy załączyć Zobowiązanie innego podmiotu wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 10 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 4 pkt 2) SIWZ, Wykonawca przedkłada:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. – wg załącznika nr 5 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca oraz inny podmiot udostępniający Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca przedkłada nw. dokumenty i oświadczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik Wykonawcy;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/go nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik Wykonawcy;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp – załącznik Wykonawcy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załącznika nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 7 ppkt 7.2) SIWZ:

a) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

b) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt. 8 lit. a) i b) tiret drugie SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt. 8 lit. b) tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 pkt. 9 SIWZ stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3) Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2019