Leveringen - 256299-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Gabrovo: Smeerolie en smeermiddelen

2020/S 106-256299

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Severnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP
Nationaal identificatienummer: 201616805
Postadres: „Bodra smyana“ No. 3
Plaats: Gabrovo
NUTS-code: BG32 Северен централен
Postcode: 5300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Dimitar Chinchev
E-mail: office@scdp.bg
Telefoon: +359 66800077
Fax: +359 66800094

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.scdp.bg

Adres van het kopersprofiel: https://scdp.bg/procedures/16294

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: горско и ловно стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на масла и смазочни материали за СЦДП за 2020 г.

Referentienummer: 16294
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на масла и смазочни материали за СЦДП за 2020 г.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 120 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на масла и смазочни материали за СЦДП за 2020 г.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG32 Северен централен
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на предприятието

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на масла и смазочни материали за СЦДП за 2020 г.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Възлагането на доставки на горива е включено в списък, утвърден от Министерски съвет, и е процедура, уредена в ЗОП

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 547
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на масла и смазочни материали за СЦДП за 2019 г.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Веко ойл“ ООД
Nationaal identificatienummer: 117038750
Postadres: ул. „Магистрална“ № 9
Plaats: Велико Търново
NUTS-code: BG323 Русе
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: vekovt@abv.bg
Telefoon: +359 885807782
Fax: +359 885807782

Internetadres: www.veko.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Не

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020