Leveringen - 256305-2020

03/06/2020    S106

Italië-Albano Laziale: Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek

2020/S 106-256305

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda USL RM6 — Albano Laziale (RM)
Postadres: borgo Garibaldi 12
Plaats: Albano Laziale (RM)
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00041
Land: Italië
Contactpersoon: ing. Aldo Cella
E-mail: aldo.cella@aslroma6.it
Telefoon: +39 0693273984

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aslroma6.it/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Azienda sanitaria locale
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara comunitaria a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 per la stipula di convenzione/contratto per l'affidamento della fornitura suddivisa in sei lotti

Referentienummer: 223239-2018-IT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124000 Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek - GC19
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gara Comunitaria a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 per al stipula di convenzione/contratto per l'affidamento della fornitura suddivisa in sei lotti.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 481 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di n. 17 mammografi digitali diretti

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111650 Instrumenten voor mammografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

ASL Roma 6 presso uffici Ingegneria clinica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. 17 mammografi digitali diretti — CIG: 7417971F4E

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 70 % / Weging: 70 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di n. 12 mammografi con tomosintesi e stereotassi — CIG: 74179806BE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111650 Instrumenten voor mammografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

ASL Roma 6 presso uffici Ingegneria clinica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. 17 mammografi con tomosintesi e stereotassi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 70 % / Weging: 70 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di n. 21 ecografi ad alta fascia — CIG: 7417991FCF

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112200 Echograaf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

ASL Roma 6 presso uffici Ingegneria clinica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. 21 ecografi ad alta fascia

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 70 % / Weging: 70 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di n. 21 colonne endoscopiche — CIG: 7418011055

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168000 Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

ASL Roma 6 presso uffici Ingegneria clinica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. 21 colonne endoscopiche

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 70 % / Weging: 70 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di n. 18 video colposcopi digitali — CIG: 7418016474

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168000 Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

ASL Roma 6 presso uffici Ingegneria clinica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. 18 video colposcopi digitali

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 70 % / Weging: 70 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di n. 15 workstation con monitor ad altissima definizione — CIG: 741803327C

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124100 Diagnostisch instrumentarium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

ASL Roma 6 presso uffici Ingegneria clinica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. 15 workstation con monitor ad altissima definizione

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 098-223239
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 223239-2018-IT
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fornitura di n. 17 mammografi digitali diretti — CIG: 7417971F4E.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 223239-2018-IT
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fornitura di n. 12 mammografi digitali con tomosintesi e stereotassi — CIG: 74179806B6.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 223239-2018-IT
Perceel nr.: 3
Benaming:

Fornitura di n. 21 ecografi alta fascia — CIG: 7417991FCF.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 223239-2018-IT
Perceel nr.: 4
Benaming:

Fornitura di n. 21 colonne endoscopiche HD — CIG: 7418011055.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Olympus ITALIA srl
Nationaal identificatienummer: MI-1429744
Postadres: via Modigliani 45
Plaats: Segrate Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20090
Land: Italië
E-mail: olympus.italia@olympus-europa.com
Telefoon: +39 02972521

Internetadres: www.olympus-europa.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 491 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 308 867.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 223239-2018-IT
Perceel nr.: 5
Benaming:

Fornitura di n. 18 video colposcopi digitali — CIG: 7418016474.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adamo srl
Nationaal identificatienummer: TP-172062
Postadres: via Francesco Culcasi 1/B
Plaats: Trapani
NUTS-code: ITG11 Trapani
Postcode: 91100
Land: Italië
E-mail: info@adamosrl.com
Telefoon: +39 0923558778

Internetadres: www.gadamo.it

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 270 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 205 560.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 223239-2018-IT
Perceel nr.: 6
Benaming:

Workstation con monitor altissima definizione — CIG: 741803327C.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ebit srl
Nationaal identificatienummer: GE-474551
Postadres: via Enrico Melen 77
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33 Genova
Postcode: 16152
Land: Italië
E-mail: info@ebit.it
Telefoon: +39 0106547464

Internetadres: www.esaote.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 188 551.95 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lazio
Postadres: via Flaminia 189
Plaats: Roma
Postcode: 00196
Land: Italië
Fax: +39 0632872310

Internetadres: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020