Leveringen - 256308-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers

2020/S 106-256308

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Associazione Croce rossa italiana — ODV
Nationaal identificatienummer: 13669721006
Postadres: via Toscana 12
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00187
Land: Italië
Contactpersoon: Sabina Roccaforte
E-mail: procurement@cri.it
Telefoon: +39 0655100636

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cri.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Associazione organismo di volontariato — ODV
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di container per l'associazione della Croce rossa italiana

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34220000 Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016, suddivisa in lotti, per la fornitura e la consegna di container per la gestione della logistica campale d'emergenza dell'associazione.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 657 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. 11 container da trasporto Area emergenza

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44614300 Containeropslagsysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. 11 container da trasporto per la gestione della logistica campale dell'Area emergenza dell'associazione

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. 15 container Corpo militare volontario associazione della Croce rossa italiana

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34220000 Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. 15 container classe 1D in esecuzione standard per la gestione della logistica campale del Corpo militare volontario dell'associazione della Croce rossa italiana

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. quattro container a geometria variabile e monoblocco Area emergenza

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34221200 Noodhulpwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. quattro container a geometria variabile e monoblocco per la gestione della logistica campale dell'Area emergenza dell'associazione

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 015-030299
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

N. 11 container da trasporto Area emergenza.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

N. 15 container Corpo militare volontario associazione della Croce rossa italiana.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sicom SpA
Nationaal identificatienummer: IT00296010044
Plaats: Cherasco
NUTS-code: ITC16 Cuneo
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 206.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

N. quattro container a geometria variabile e monoblocco Area emergenza.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LEM Lavorazioni elettroniche e meccaniche srl
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 473 958.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale di Roma
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020