Leveringen - 256313-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Turijn: Diagnosesystemen

2020/S 106-256313

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Società di committenza regione Piemonte SpA – SCR – Piemonte SpA
Postadres: corso Marconi 10
Plaats: Torino
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Postcode: 10125
Land: Italië
Contactpersoon: direzione appalti – dott.ssa Anastasia Pace – anastasia.pace@scr.piemonte.it
E-mail: emergenza.covid@scr.piemonte.it
Telefoon: +39 0116548321
Fax: +39 0116599161

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.scr.piemonte.it

Adres van het kopersprofiel: www.scr.piemonte.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: centrale di committenza regionale — ex art. 3, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e L.R. n. 19 del 6.8.2007
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: attività di centralizzazione delle committenze ex art. 3, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura d’urgenza per la fornitura di tamponi nasali/rino/oro-faringei specifici per virus e reagenti per estrazione e amplificazione degli acidi nucleici (DNA/RNA) per emergenza COVID 19

Referentienummer: 54-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124110 Diagnosesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura d’urgenza per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di tamponi nasali/rino/oro-faringei specifici per virus (lotto 1) e reagenti per estrazione e amplificazione degli acidi nucleici (DNA/RNA) compatibili con le piattaforme analitiche in uso presso le strutture del SSR (lotti da 2 a 10), occorrenti nell’ambito dell’emergenza sanitaria per COVID 19 (gara 54/2020). Gara SIMOG: 7773120

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 33 257 360.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tamponi nasali/ rino/oro-faringei specifici per virus

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tamponi nasali, rino-faringei e oro-faringei, comprensivi di provetta con terreno di trasporto liquido e specifico per virus

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 2 000 000 pz

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: Nimbus Seegenee

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: NIMBUS SEEGENEE

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 101150 TEST

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: QIASINPHONY QIAGEN

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione:QIASINPHONY QIAGEN

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 8500 test

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: ELITECH GALAXY

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: ELITECH GALAXY

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 5 780 test

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: Maxwell Promega

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: Maxwell Promega

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 45 900 test

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: EASY MAG Biomerieux

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione:EASY MAG Biomerieux

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 61 540 test

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: M2000 SP ABBOT

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: M2000 SP ABBOT

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 87 040 test

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: Hamilton

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: Hamilton

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 37 400 test

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: Pentabase

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: Pentabase

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 25 500 test

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: Genequality X120 – AB Analitica

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione Piemonte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici dna/rna con estrazione su strumentazione: Genequality X120 - AB Analitica

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di rinnovo per ulteriori quantità di 42 500 TEST

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Piano di screening della Regione Piemonte per l’emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus)

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-239604
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Tamponi nasali/ rino/oro-faringei specifici per virus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DID Diagnostic International Distribution SpA
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 295 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: Nimbus Seegenee

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arrow Diagnostics srl
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33 Genova
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 664 400.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 797 939.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: Qiasinphony Qiagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ortopedia e sanitaria Gilda di Viscomi
Plaats: Catanzaro
NUTS-code: ITF63 Catanzaro
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 476 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: Elitech Galaxy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ortopedia e sanitaria Gilda di Viscomi
Plaats: Catanzaro
NUTS-code: ITF63 Catanzaro
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 323 680.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 86 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: Maxwell Promega

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: easy mag biomerieux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomerieux Italia SpA
Plaats: Bagno a Ripoli (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 446 240.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 312 830.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: M2000 SP ABBOT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Abbott srl
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 874 240.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 112 646.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: Hamilton

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: pentabase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ortopedia e sanitaria Gilda di Viscomi
Plaats: Catanzaro
NUTS-code: ITF63 Catanzaro
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 428 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 382 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

Reagenti per estrazione e amplificazioni degli acidi nucleici DNA/RNA con estrazione su strumentazione: genequality X120 - AB Analitica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AB Analitica srl
Plaats: Padova
NUTS-code: ITH36 Padova
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 189 575.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Tamponi nasali/ rino/oro-faringei specifici per virus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fora SpA (mandante)
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52 Parma
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tema Ricerca srl (mandataria)
Plaats: Castenaso
NUTS-code: ITH55 Bologna
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Tamponi nasali/ rino/oro-faringei specifici per virus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alifax srl
Plaats: Polverara
NUTS-code: ITH36 Padova
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 499 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Reagenti X strumentazione: Qiasinphony Qiagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Qiagen srl
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 476 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 237 235.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Disposizioni del consigliere delegato di SCR Piemonte n. 198 del 29.5.2020 – aggiudicazione

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regione Piemonte
Postadres: corso Stati Uniti 45
Plaats: Torino
Postcode: 10128
Land: Italië
Telefoon: +39 0115576411
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Si richiama quanto previsto dal D.Lgs. del 20.3.2010, n. 53.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: SCR Piemonte SpA – Direzione appalti
Plaats: Torino
Postcode: 10100
Land: Italië
E-mail: emergenza.covid@cert.scr.piemonte.it
Telefoon: +39 0116548321
Fax: +39 0116599161

Internetadres: www.scr.piemonte.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020