Leveringen - 256315-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Sofia: Brandstoffen

2020/S 106-256315

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na vatreshnite raboti
Nationaal identificatienummer: 000695235
Postadres: ul. „6-i septemvri“ No. 29
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Stanka Mladenova Bakalova
E-mail: SMBakalova@mvr.bg
Telefoon: +359 29824059
Fax: +359 29813010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://mvr.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/21116
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на горива за служебни автомобили на Главна дирекция „Гранична полиция“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на горива за служебни автомобили на ГДГП чрез карти за безналично плащане за автомобили на РДГП — Елхово, РДГП — Драгоман и РДГП — Кюстендил.

Доставката на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) се извършва в търговски обекти (бензиностанции) на участниците, които са разположени в и/или в близост (до 25 км) на населени места или райони на ГКПП, посочени в списъка на населените места и райони на ГКПП с прогнозни количества автомобилни горива за периода на договора, посочени в техническата спецификация — приложение № 1.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 680 100.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Доставката на горивата ще се извършва в търговските обекти (бензиностанции), разположени в населените места и райони на ГКПП, посочени в списъка.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставката на горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за служебни автомобили на ГДГП — МВР — 469 000 литра.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/ 0035 „Подкрепа на усилията на Република БЪЛГАРИЯ за справяне с миграционния натиск по външните граници“

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП публичните възложители могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Видно от приложението към чл. 1 от Постановление № 191 от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, горивата са включени сред стоките, които се търгуват на стоковите борси.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 524
Benaming:

Доставка на горива за служебни автомобили на Главна дирекция „Гранична полиция“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Петрол“ АД
Nationaal identificatienummer: 831496285
Postadres: бул. „Черни връх“ № 43
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: monika.orsova@petrol.bg
Telefoon: +359 29690378
Fax: +359 29690378
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 782 320.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 680 100.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020