Leveringen - 256318-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Mérida: Groenten, vruchten en noten

2020/S 106-256318

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Nationaal identificatienummer: S0611001I
Postadres: Avenida de las Américas, 2
Plaats: Mérida
NUTS-code: ES431 Badajoz
Postcode: 06800
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
E-mail: contratacion.syps@salud-juntaex.es
Telefoon: +34 924004100
Fax: +34 924930356

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aqWy35iL%2FtUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de frutas y verduras frescas con destino a los centros adscritos al SEPAD y a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, mediante Acuerdo Marco por lotes

Referentienummer: 20SP651CA011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de frutas y verduras frescas con destino a los centros adscritos al SEPAD y a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, mediante Acuerdo Marco por lotes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 372 953.90 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cáceres y Trujillo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES432 Cáceres
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cáceres y Trujillo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Utilización de vehículos de transporte menos contaminantes / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Evaluación de la oferta económica / Weging: 81
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver cláusula 9 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plasencia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES432 Cáceres
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plasencia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Utilización de vehículos de transporte menos contaminantes / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Evaluación de la oferta económica / Weging: 81
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver cláusula 9 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gata, Vegas de Coria y Caminomorisco

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES432 Cáceres
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gata, Vegas de Coria y Caminomorisco.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Utilización de vehículos de transporte menos contaminantes / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Evaluación de la oferta económica / Weging: 81
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver cláusula 9 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jaraíz de la Vera y Navalmoral de la Mata

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES432 Cáceres
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jaraíz de la Vera y Navalmoral de la Mata.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Utilización de vehículos de transporte menos contaminantes / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Evaluación de la oferta económica / Weging: 81
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver cláusula 9 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mérida

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mérida.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Utilización de vehículos de transporte menos contaminantes / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Evaluación de la oferta económica / Weging: 81
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver cláusula 9 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Badajoz, Olivenza y Montijo

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Badajoz, Olivenza y Montijo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Utilización de vehículos de transporte menos contaminantes / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Evaluación de la oferta económica / Weging: 81
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver cláusula 9 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Villafranca de los Barros, Almendralejo, Jerez de los Caballeros y Azuaga

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Villafranca de los Barros, Almendralejo, Jerez de los Caballeros y Azuaga.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Utilización de vehículos de transporte menos contaminantes / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Evaluación de la oferta económica / Weging: 81
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver cláusula 9 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Villanueva de la Serena, Don Benito y Herrera del Duque

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Villanueva de la Serena, Don Benito y Herrera del Duque.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Utilización de vehículos de transporte menos contaminantes / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Evaluación de la oferta económica / Weging: 81
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver cláusula 9 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 236-578015
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 7
Benaming:

Villafranca de los Barros, Almendralejo, Jerez de los Caballeros y Azuaga

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Frutas Jesús de la O, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B06570519
Postadres: C/ Tirso de Molina, 55
Plaats: Montijo
NUTS-code: ES431 Badajoz
Postcode: 06480
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 374 861.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169 236.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 8
Benaming:

Villanueva de la Serena, Don Benito y Herrera del Duque

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Frutas Jesús de la O, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B06570519
Postadres: C/ Tirso de Molina, 55
Plaats: Montijo
NUTS-code: ES431 Badajoz
Postcode: 06480
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 441 607.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 203 717.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Comisión Jurídica de Extremadura
Postadres: C/ Godofredo Ortega y Muñoz, 1
Plaats: Badajoz
Postcode: 06071
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020