Leveringen - 256323-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Călărași: Medische apparatuur

2020/S 106-256323

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei Samarian”
Nationaal identificatienummer: 3233078
Postadres: Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989 nr. 2-4
Plaats: Călărași
NUTS-code: RO312 Călăraşi
Postcode: 910071
Land: Roemenië
Contactpersoon: Serv. AAT
E-mail: spitaluljud.cl@gmail.com
Telefoon: +40 242313834
Fax: +40 242313834
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://spitaluljudeteancalarasi.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de furnizare aparate de ventilație

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aparat de ventilatie mecanica, 6 buc.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 834 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO312 Călăraşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat de ventilatie mecanica, 6 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta – achizitie echipamente pentru pacienti infectati cu coronavirus.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10370
Benaming:

Contract de furnizare aparate de ventilație

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: General Electric Medical Systems România
Nationaal identificatienummer: RO 12924986
Postadres: Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020276
Land: Roemenië
E-mail: alexandra.munteanu@ge.com
Telefoon: +40 372074559
Fax: +40 372074699
Internetadres: www.ge.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 834 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 834 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020