Leveringen - 256326-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Timișoara: Aanhangwagens geschikt voor diverse doeleinden

2020/S 106-256326

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nationaal identificatienummer: 16054368
Postadres: Prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara, Str. Coriolan Băran nr. 18
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300238
Land: Roemenië
Contactpersoon: Gillea Ioana-Alina
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefoon: +4 0256246631
Fax: +4 0256246601
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.drdptm.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Remorcă pentru transport utilaje”

Referentienummer: Cod unic de identificare: 16054368/2020/S8/11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34223310 Aanhangwagens geschikt voor diverse doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziție remorcă pentru transport utilaje.

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este în a 20-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare este în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 131 950.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Secția producție lucrări drumuri autostrada A1, km 516+840 calea 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziție remorcă pentru transport utilaje – 1 buc., în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 049-115531
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/132
Benaming:

Remorca pentru transport utilaje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Utirom Invest S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 33854107
Postadres: Str. Rudeni nr. 79
Plaats: Rudeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077046
Land: Roemenië
E-mail: office@utirom.ro
Telefoon: +40 314100055
Fax: +40 318053891
Internetadres: www.utirom.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 950.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: DEPARTAMENTUL JURIDIC DIN CADRUL D.R.D.P. TIMIŞOARA
Postadres: Str. Coriolan Băran nr. 18
Plaats: Timisoara
Postcode: 300238
Land: Roemenië
Telefoon: +40 256246617
Fax: +40 256246632
Internetadres: www.drdptm.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020