Leveringen - 256327-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Siena: Producten voor persoonlijke verzorging

2020/S 106-256327

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda pubblica di servizi alla persona «ASP città di Siena»
Postadres: via Campansi 18
Plaats: Siena
NUTS-code: ITI19 Siena
Postcode: 53100
Land: Italië
Contactpersoon: Provveditorato
E-mail: a.bruno@asp.siena.it
Telefoon: +39 05771791001
Fax: +39 05771791002

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.asp.siena.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.asp.siena.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Azienda pubblica di servizi alla persona
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servizi alla persona

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta di gara per l'affidamento quadriennale della fornitura di prodotti cosmetici a marchio «ASP città di Siena».

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta di gara per l'affidamento quadriennale della fornitura di prodotti cosmetici a marchio «ASP città di Siena».

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI19 Siena
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta di gara per l'affidamento quadriennale della fornitura di prodotti cosmetici a marchio «ASP città di Siena».

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Caratteristiche qualitative e funzionali ulteriori rispetto a quelle minime previste nel capitolato speciale d’appalto / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Percorso certificazioni di qualità / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Informazioni contenute nell’etichetta / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Organizzazione e pianificazione di campagne promozionali finalizzate alla pubblicità dei prodotti / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Caratteristiche estetiche e funzionali del confezionamento proposto rese visibili attraverso la tecnica della grafica digitale (c.d. rendering) / Weging: 5
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 192-465841
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unifarco SpA
Plaats: S. Giustina
NUTS-code: ITH33 Belluno
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR
Plaats: Firenze
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020