Leveringen - 256328-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Dumbrăveni: Medische apparatuur

2020/S 106-256328

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comuna Dumbrăveni
Nationaal identificatienummer: 4244210
Postadres: Calea Națională nr. 2179
Plaats: Dumbrăveni
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 727225
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dorel Galan
E-mail: primariadumbravenisv@yahoo.com
Telefoon: +40 230529432
Fax: +40 230529432

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariadumbraveni.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare dotări pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare centru medical în comuna Dumbrăveni, județul Suceava”

Referentienummer: 4244210/2018/3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitie „Construire si dotare centru medical in comuna Dumbraveni, judetul Suceava”:

— lot 1: echipamente bloc operator;

— lot 2: echipamente terapie intensiva;

— Lot 3: echipamente obstetrica ginocologie;

— Lot 4: echipamente cardiologie;

— Lot 5: echipamente CT;

— Lot 6: echipamente ORL.

Valoare estimata totala: 4 397 499,45 RON fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza:

— lot 1: 911 999,70 RON fara TVA;

— lot 2: 172 903,35 RON fara TVA;

— lot 3: 489 902,70 RON fara TVA;

— lot 4: 389 959,80 RON fara TVA;

— lot 5: 1 955 250,00 RON fara TVA;

— lot 6: 477 483,90 RON fara TVA.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 335 730.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 – Echipamente cardiologie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dumbraveni, judetul Suceava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4 – echipamente cardiologie – 389 959,80 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitate. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 – Echipamente obstetrică ginocologie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dumbraveni, judetul Suceava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3 – echipamente obstetrica ginocologie – 489 902,70 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitate. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5 –Echipamente CT

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dumbraveni, judetul Suceava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 5 – echipamente CT – 1 955 250,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitate. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 – Echipamente terapie intensivă

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dumbraveni, judetul Suceava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 – echipamente terapie intensiva – 172 903,35 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitate. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6 – Echipamente ORL

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dumbraveni, judetul Suceava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 6 – echipamente ORL – 477 483,90 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitate. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 – Echipamente bloc operator

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dumbraveni, judetul Suceava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 – echipamente bloc operator – 911 999,70 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitate. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-334532
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3929
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 – Echipamente obstetrică ginocologie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dacorum Grup
Nationaal identificatienummer: RO 11609301
Postadres: Str. Chimiei nr. 89
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700361
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@dacorumgrup.ro
Telefoon: +40 232261950
Fax: +40 232261950

Internetadres: www.dacorumgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 489 902.70 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 477 070.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 71 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

S.C. MEDIST IMAGING & P.O.C. SRL – 65 % - acord nr. 2854/29.08.2019 (pentru Ecograf multidisciplinar cu aplicatii ginecologice)

S.C. B.BRAUN MEDICAL S.R.L. - 6 % - acord nr. 293/02.09.2019 (pentru Trusa chirurgie, trusa mici interventii);

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3931
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lot 5 – Echipamente CT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medist Imaging și P.O.C. S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 24205100
Postadres: Str. Ion Urdăreanu nr. 34, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050688
Land: Roemenië
E-mail: imaging@medist.ro
Telefoon: +40 214107026
Fax: +40 214107028

Internetadres: www.medist-imaging.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 955 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 955 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 147 660 480.00 RON
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

SC LUMAMED HEALTH & CARE SRL – 2824/27.08.2019 pentru: Furnizare, livrare, instalare si acordare service in perioada de garantie si postgarantie: Injector Medrad Salient CT Single Head – 1 bucată; Procent subcontractare: 1,92 %

SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA – acord nr. 252/28.06.2019 (pentru CT Revolution EVO); Procent subcontractare: 71,6 %;

S.C. DA... detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3928
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 – Echipamente bloc operator

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dacorum Grup
Nationaal identificatienummer: RO 11609301
Postadres: Str. Chimiei nr. 89
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700361
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@dacorumgrup.ro
Telefoon: +40 232261950
Fax: +40 232261950

Internetadres: www.dacorumgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 911 999.70 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 888 370.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 19 607 993.55 RON
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

S.C. ELMED MEDICAL S.R.L. - 15 % - acord din 08.2019 (pentru 1.7 Electrocauter);

S.C. GE Medical Systems Romania S.R.L. - 0,5 % - acord din 29.08.2019 cu SC Hellimed SRL (pentru Carestation 650 cu monitor functii vitale)

S.C. B.BRAUN MEDICAL S.R.L. - 6 % - acord din 08.2019 (pentru Trusa chirurgie, trusa mici interventii)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3930
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4 – Echipamente cardiologie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dacorum Grup
Nationaal identificatienummer: RO 11609301
Postadres: Str. Chimiei nr. 89
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700361
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@dacorumgrup.ro
Telefoon: +40 232261950
Fax: +40 232261950

Internetadres: www.dacorumgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 389 959.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 377 700.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 27 301 085.60 RON
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

S.C. MEDIST IMAGING & P.O.C. SRL – 70 % - acord nr. 2854/29.08.2019 (pentru Ecograf multidisciplinar cu aplicatii cardiologice)

S.C. MEDICOMPLEX S.R.L. – 0,01 % - acord nr. 720 din 02.09.2019 (pentru pentru ECG cu 12 canale)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3935
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 – Echipamente terapie intensivă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hellimed
Nationaal identificatienummer: RO 4885207
Postadres: Str. Tudor Vianu nr. 5-7, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011635
Land: Roemenië
E-mail: ofertare@hellimed.ro
Telefoon: +40 212246714
Fax: +40 216652701

Internetadres: www.hellimed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 172 903.35 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3933
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lot 6 – Echipamente ORL

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dacorum Grup
Nationaal identificatienummer: RO 11609301
Postadres: Str. Chimiei nr. 89
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700361
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@dacorumgrup.ro
Telefoon: +40 232261950
Fax: +40 232261950

Internetadres: www.dacorumgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 477 483.90 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 468 090.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 79 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

S.C. MEDIST IMAGING & P.O.C. SRL – 70 % - acord nr. 2854/29.08.2019 (pentru Unit ORL)

S.C. B.BRAUN MEDICAL S.R.L. - 9 % - acord din 08.2019 (pentru Trusa ORL)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020