Leveringen - 256330-2020

03/06/2020    S106

Portugal-Lissabon: Zeevruchten

2020/S 106-256330

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fundação Inatel
Nationaal identificatienummer: 500122237
Postadres: Calçada de Sant'Ana, 180
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1169-062
Land: Portugal
Contactpersoon: Carlos Raposo
E-mail: compras@inatel.pt
Telefoon: +351 210027000
Fax: +351 210027027
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.inatel.pt
Adres van het kopersprofiel: http://www.inatel.pt
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Fundação de direito privado e utilidade pública
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Actividades de Tempos Livres

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe)

Referentienummer: P.19.206/NC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15250000 Zeevruchten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 198 054.04 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A1 — Vila Nova de Cerveira

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A2 — Entre-os-Rios

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A3 — Santa Maria da Feira

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A4 — São Pedro do Sul

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A5 — Manteigas

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A6 — Piódão

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A7 — Castelo de Vide

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A8 — Lisboa

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A9 — Albufeira

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A10 — Porto Santo

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT3 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anexo A11 — Santa Cruz das Flores

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15250000 Zeevruchten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT2 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Voornaamste plaats van uitvoering:

PORTUGAL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de mariscos, bivalves, moluscos e preparados (à base de peixe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 220-539285
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 1
Benaming:

Anexo A1 — Vila Nova de Cerveira

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Os Grante – Indústria & Distribuição Alimentar, Lda.
Nationaal identificatienummer: 515167282
Plaats: Torres Novas
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 716.76 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 552.02 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 2
Benaming:

Anexo A2 — Entre-os-Rios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Os Grante – Indústria & Distribuição Alimentar, Lda.
Nationaal identificatienummer: 515167282
Plaats: Torres Novas
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 831.46 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 3
Benaming:

Anexo A3 — Santa Maria da Feira

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deltagel – Produtos Alimentares, S. A.
Nationaal identificatienummer: 505477882
Plaats: Molelos
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 957.54 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 575.78 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 4
Benaming:

Anexo A4 — São Pedro do Sul

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deltagel – Produtos Alimentares, S. A.
Nationaal identificatienummer: 505477882
Plaats: Molelos
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 301.56 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 719.18 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 5
Benaming:

Anexo A5 — Manteigas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deltagel – Produtos Alimentares, S. A.
Nationaal identificatienummer: 505477882
Plaats: Molelos
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 076.02 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 589.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 6
Benaming:

Anexo A6 — Piódão

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 7
Benaming:

Anexo A7 — Castelo de Vide

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Os Grante – Indústria & Distribuição Alimentar, Lda.
Nationaal identificatienummer: 515167282
Plaats: Torres Novas
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 310.84 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 188.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 8
Benaming:

Anexo A8 — Lisboa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Os Grante – Indústria & Distribuição Alimentar, Lda.
Nationaal identificatienummer: 515167282
Plaats: Torres Novas
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 480.61 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 116.46 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 9
Benaming:

Anexo A9 — Albufeira

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Os Grante – Indústria & Distribuição Alimentar, Lda.
Plaats: Torres Novas
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 484.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 975.84 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 10
Benaming:

Anexo A10 — Porto Santo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Frederico Teixeira, Unipessoal, Lda.
Nationaal identificatienummer: 511255837
Plaats: Porto Santo
NUTS-code: PT3 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 627.47 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 603.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P.19.206/NC
Perceel nr.: 11
Benaming:

Anexo A11 — Santa Cruz das Flores

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração da Fundação Inatel
Postadres: Calçada de Sant'Ana, 180
Plaats: Lisboa
Postcode: 1169-062
Land: Portugal
E-mail: inatel@inatel.pt
Telefoon: +351 210027000
Fax: +351 210027027
Internetadres: http://www.inatel.pt
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direção de Serviços de Património, Compras e Logística – Núcleo de Compras
Postadres: Calçada de Sant'Ana, 180
Plaats: Lisboa
Postcode: 1169-062
Land: Portugal
E-mail: compras@inatel.pt
Telefoon: +351 210027000
Fax: +351 210027027
Internetadres: http://www.inatel.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020