Leveringen - 256332-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Portugal-Lissabon: Medische verbruiksartikelen

2020/S 106-256332

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
Nationaal identificatienummer: 501442600
Postadres: Rua de Xabregas, 52
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1949-003
Land: Portugal
Contactpersoon: Direção de Serviços de Gestão Administrativa e Financeira
E-mail: pg-af@iefp.pt
Telefoon: +351 218614100
Fax: +351 217227009

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.iefp.pt

Adres van het kopersprofiel: www.iefp.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de máscaras de cirúrgicas e proteção individual, classificação: tipo II de acordo com a EN 14683:2005 para o IEFP, I. P. a nível nacional

Referentienummer: 20202100214
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de máscaras de cirúrgicas e proteção individual, classificação: tipo II de acordo com a EN 14683:2005 para o IEFP, I. P. a nível nacional.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 344 163.39 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de máscaras de cirúrgicas e proteção individual, classificação: tipo II de acordo com a EN 14683:2005 para o IEFP, I. P. a nível nacional.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

a) Necessidades da aquisição das máscaras que se apresentam fundamentais para a retoma controlada e gradual de alguma atividade, num futuro próximo, garantindo condições de segurança para os utentes do IEFP, trabalhadores e prestadores de serviços;

b) A impossibilidade de lançamento de outro procedimento de consulta ao mercado, face aos timings mínimos obrigatórios previstos na legislação, seja por consulta prévia, ou seja, por Concurso Público;

C) A disponibilidade da empresa em prestar o serviço em causa, no timing proposto, encontram-se reunidas as condições para o recurso ao ajuste direto por motivos de urgência imperiosa, à presente empresa no número 1 artigo 2.o do Decreto-Lei 10-A/2020 de 13.3.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20202100067
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aquisição de máscaras de cirúrgicas e proteção individual, classificação: tipo II de acordo com a EN 14683:2005 para o IEFP, I. P. a nível nacional

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CTT — Correios de Portugal, S. A.
Nationaal identificatienummer: 500077568
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 344 163.39 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
Postadres: Rua de Xabregas, 52
Plaats: Lisboa
Postcode: 1949-003
Land: Portugal
E-mail: pg-af@iefp.pt
Telefoon: +351 215803000
Fax: +351 215803617

Internetadres: www.iefp.pt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020