Leveringen - 256340-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Opole: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 106-256340

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Opolski
Postadres: pl. Kopernika 11a
Plaats: Opole
NUTS-code: PL524 Opolski
Postcode: 45-040
Land: Polen
Contactpersoon: Marcin Czura
E-mail: zamowienia@uni.opole.pl
Telefoon: +48 775415977
Fax: +48 775416026

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych w różnych konfiguracjach wraz z monitorami dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Referentienummer: D/52/2019/A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych w różnych konfiguracjach wraz z monitorami dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL524 Opolski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytet Opolski, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych w różnych konfiguracjach wraz z monitorami dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ.

3. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela minimum dwudziestocztero (24)–miesięcznej gwarancji.

4. Okres gwarancji wskazany w pkt 3 jest okresem minimalnym. Wykonawca w formularzu ofertowym, tj.: w Załączniku nr 1 do SIWZ, może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż trzydzieści sześć (36) miesięcy.

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

6. Warunki równoważności rozwiązań:

6.1. nie mniejszy zakres zastosowań;

6.2. nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie;

6.3. sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym;

6.4. nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego;

6.5. nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.

7. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od określonych w SIWZ i Załącznikach.

8. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

9. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ze względu na ograniczona liczbę znaków w sekcji – nazwy projektów zostały ujęte w SIWZ.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres dwunastu (12) miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Umowa wygaśnie mimo niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, po upływie terminu obowiązywania umowy (wskazanego w § 2 ust. 1 umowy) lub w momencie wykorzystania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 026-058630
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych w różnych konfiguracjach wraz z monitorami dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: sześć tysięcy 00/100 (6 000,00) PLN.

II. Wykonawca, w terminie trzech (3) dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25. ust. 1 pkt 3 ustawy, tj.: braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

IV. Zawartość oferty:

1. formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ);

2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2.1 SIWZ; w formie JEDZ – Załącznik nr 2 do SIWZ;

3. pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);

4. pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba,której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty);

5. zabezpieczenie oferty wadium – zgodnie z pkt 14 SIWZ.

*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

V. Ofertę (w tym JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, z zachowaniem postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI. Ze względu na ograniczona liczbę znaków w niniejszej sekcji – pełne określenie zakresu dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego (w tym przez Wykonawców będących podmiotami zagranicznymi) zostały określone w dokumentach zamówienia dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „upzp”, zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp;

2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp;

3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020