Leveringen - 256343-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Personenwagens

2020/S 106-256343

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Postadres: ul. Podleśna 61
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 01-673
Land: Polen
Contactpersoon: Grażyna Głowacka-Chłopaś
E-mail: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.imgw.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.imgw.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowy instytut badawczy
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: hydrologia, meteorologia

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części

Referentienummer: WZP-262-2/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Część nr 1 zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy 41 sztuk samochodów osobowych wraz z pełną obsługą serwisową, dostawą i obsługą kart paliwowych umożliwiających tankowanie i określone zakupy pozapaliwowe oraz systemem monitoringu GPS i pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW (obejmujących także zagranicę) jak również KR i Assistance w ruchu na terenie Unii Europejskiej:

1) 5 sztuk samochodów osobowych typu Sedan z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla);

2) 24 sztuki samochodów osobowych typu Kombi Van z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla);

3) 12 sztuk samochodów osobowych typu SUV z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla).

Część nr 2 zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy 43 sztuk samochodów terenowych typu Pickup z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla), wraz z pełną obsługą serwisową, dostawą i obsługą kart paliwowych umożliwiających tankowanie i określone zakupy pozapaliwowe oraz systemem monitoringu GPS i pakietem ubezpieczeń OC.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Najem długoterminowy 41 sztuk samochodów osobowych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy 41 sztuk samochodów osobowych wraz z pełną obsługą serwisową, dostawą i obsługą kart paliwowych umożliwiających tankowanie i określone zakupy pozapaliwowe oraz systemem monitoringu GPS i pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW (obejmujących także zagranicę) jak również KR i Assistance w ruchu na terenie Unii Europejskiej:

1) 5 sztuk samochodów osobowych typu Sedan z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla);

2) 24 sztuki samochodów osobowych typu Kombi Van z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla);

3) 12 sztuk samochodów osobowych typu SUV z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla).

Wykonawca będzie zobowiązany w części nr 1 zamówienia zapewnić Zamawiającemu sukcesywne dostawy przy użyciu kart paliwowych, na łączną kwotę netto w maksymalnej wysokości 1 603 970,00 PLN niżej wymienionych produktów i usług:

1) paliwo – prognozowana wartość netto 1 408 957,00 PLN;

2) płyn ad-blue – prognozowana wartość netto 16 666,00 PLN;

3) mycie/odkurzanie pojazdów – prognozowana wartość netto 53 918,00 PLN;

4) płyn do spryskiwaczy – prognozowana wartość netto 39 360,00 PLN;

5) przyjmowanie opłat za przejazdy autostradami – prognozowana wartość netto 85 069,00 PLN.

Uwaga: wskazane wartości prognozowane mają charakter orientacyjny, oszacowany na podstawie dotychczasowych dostaw produktów i usług, będących przedmiotem zamówienia. Rzeczywiste wartości ww. dostaw i usług będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna ich wartość nie przekroczy kwoty 1 603 970,00 PLN netto. Dlatego też Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie będzie przysługiwać roszczenie o realizację dostaw i usług w wartościach wyżej podanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia (dalej OPZ dla części nr 1 zamówienia), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz w następujących Załącznikach do OPZ dla części nr 1 zamówienia:

1.1 parametry i wymagania techniczne samochodów osobowych typu Sedan (5 sztuk);

1.2 parametry i wymagania techniczne samochodów osobowych typu Kombi Van (24 sztuki);

1.3 parametry i wymagania techniczne samochodów osobowych typu SUV (12 sztuk);

1.4 wizualizacja oznakowania;

1.5 opis wymagań dotyczących systemu monitoringu GPS;

1.6 wykaz adresowy dostaw samochodów osobowych;

1.7 wymogi dotyczące kart paliwowych;

1.8 wykaz miejscowości do wymiany opon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rabat na zakup paliwa / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rabat na zakup usług mycia i odkurzania samochodów / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rabat na zakup płynu do spryskiwaczy oraz ad-blue / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość zwrotu za niedobieg km / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość opłaty za nadprzebieg km / Weging: 2
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie w części nr 1 zamówienia zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Najem długoterminowy 43 sztuk samochodów terenowych typu Pickup

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34131000 Kleine vrachtwagentjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy 43 sztuk samochodów terenowych typu Pickup z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla), wraz z pełną obsługą serwisową, dostawą i obsługą kart paliwowych umożliwiających tankowanie i określone zakupy pozapaliwowe oraz systemem monitoringu GPS i pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW (obejmujących także zagranicę) jak również KR i Assistance w ruchu na terenie Unii Europejskiej.

Wykonawca będzie zobowiązany w części nr 2 zamówienia zapewnić Zamawiającemu sukcesywne dostawy przy użyciu kart paliwowych, na łączną kwotę netto w maksymalnej wysokości 1 944 352,00 PLN niżej wymienionych produktów i usług:

1) paliwo – prognozowana wartość netto 1 745 969,00 PLN;

2) płyn ad-blue – prognozowana wartość netto 17 480,00 PLN;

3) mycie/odkurzanie pojazdów – prognozowana wartość netto 50 404,00 PLN;

4) płyn do spryskiwaczy – prognozowana wartość netto 41 280,00 PLN;

5) przyjmowanie opłat za przejazdy autostradami – prognozowana wartość netto 89 219,00 PLN.

Uwaga: wskazane wartości prognozowane mają charakter orientacyjny, oszacowany na podstawie dotychczasowych dostaw produktów i usług, będących przedmiotem zamówienia. Rzeczywiste wartości dostaw i usług będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna ich wartość nie przekroczy kwoty 1 944 352,00 PLN netto. Dlatego też Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie będzie przysługiwać roszczenie o realizację dostaw i usług w wartościach wyżej podanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia (dalej OPZ dla części nr 2 zamówienia), stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, oraz w następujących Załącznikach do OPZ dla części nr 2 zamówienia:

2.1 parametry i wymagania techniczne samochodów terenowych typu Pickup;

2.2 wykaz adresowy dostaw samochodów terenowych;

2.3 wizualizacja oznakowania;

2.4 opis wymagań dotyczących systemu monitoringu GPS;

2.5 wymogi dotyczące kart paliwowych;

2.6 wykaz miejscowości do wymiany opon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rabat na zakup paliwa / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rabat na zakup usług mycia i odkurzania samochodów / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rabat na zakup płynu do spryskiwaczy oraz ad-blue / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość zwrotu za nadprzebieg km / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość opłaty za niedobieg km / Weging: 2
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie w części nr 2 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W części nr 2 zamówienia nie złożono żadnej oferty.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 048-113143
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: a
Plaats: a
Land: Polen

Internetadres: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 5 / 5 wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179–198g ustawy).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020