Leveringen - 256346-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Madrid: Petten

2020/S 106-256346

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Nationaal identificatienummer: Q2826000H
Postadres: C/ Lérida, 32-34
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
E-mail: contratacion@correo.aeat.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6Q1RWTT1pLY%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro por lotes de diferentes prendas de uniformidad para los nuevos funcionarios de vigilancia aduanera adscritos al Departamento de Aduanas e IIEE

Referentienummer: 19710079400
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18443340 Petten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro por lotes de diferentes prendas de uniformidad para los nuevos funcionarios de vigilancia aduanera adscritos al Departamento de Aduanas e IIEE.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 54 532.71 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro 1 433 polos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18333000 Poloshirts
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro 1 433 polos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 1) / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 1) / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro 1 433 pantalones

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18234000 Broeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro 1 433 pantalones.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 2) / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 2) / Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de quinientos cinturones

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18425000 Ceintuurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de quinientos cinturones.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 3) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 3) / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro quinientas gorras

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18443340 Petten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro quinientas gorras.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 4) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 4) / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro doscientas cuarenta botas personal tierra

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18815000 Laarzen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro doscientas cuarenta botas personal tierra.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 5) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 5) / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro doscientas sesenta botas personal marítimo

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18815000 Laarzen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro doscientas sesenta botas personal marítimo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 6) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 6) / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro doscientas cuarenta ropa de agua y frío personal tierra

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro doscientas cuarenta ropa de agua y frío personal tierra.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 7) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 7) / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro doscientas cuarenta ropa de agua y frío personal marítimo

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro doscientas cuarenta ropa de agua y frío personal marítimo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 8) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 8) / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro doscientos sesenta buzos ignífugos

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro doscientos sesenta buzos ignífugos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 9) / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 9) / Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro doscientos jerseys

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18235000 Truien, vesten en aanverwante artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro doscientos jerseys.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 10) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 10) / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro seiscientos veinte conjuntos de protección para prácticas de tiro

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro seiscientos veinte conjuntos de protección para prácticas de tiro.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 11) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 11) / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de doscientos sesenta cascos antigolpes

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18444110 Helmen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de doscientos sesenta cascos antigolpes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 12) / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 12) / Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro trescientos cuarenta y seis galones

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39561100 Band; passement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro trescientos cuarenta y seis galones.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 13) / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Otros criterios objetivos (lote 13) / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 191-463779
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19710079402
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro 1 433 pantalones

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Transduero, S. L.
Nationaal identificatienummer: B47264593
Postadres: C/ Castaño, 14
Plaats: La Cistérniga
NUTS-code: ES418 Valladolid
Postcode: 47193
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 685.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 532.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020