Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 256347-2020

03/06/2020    S106

Zweden-Nyköping: Gasvormige brandstoffen

2020/S 106-256347

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skogsstyrelsen
Nationaal identificatienummer: 202100-5612
Postadres: Gasverksvägen 15
Plaats: Nyköping
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 611 35
Land: Zweden
Contactpersoon: Thorbjörn Magnusson
E-mail: thorbjorn.magnusson@skogsstyrelsen.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.skogsstyrelsen.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gasol

Referentienummer: 2020/638
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09120000 Gasvormige brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Syfte och orientering

Skogsstyrelsen inbjuder till anbudsgivning avseende gasol på tub P11, P19. Upphandlingen sker i överensstämmelse med detta förfrågningsunderlag och i kravspecifikationen ställda krav.

Gasolen kommer mestadels att användas till drift av manskapsvagnarna som används mestadels i olika arbetsmarknadsprojekt ut i skog och mark.

Uppskattat värde

Det nedan angivna värdet innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga ramavtal och innebär endast ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till ca. 1 200 000 SEK.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24100000 Gassen
24110000 Industriële gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gasol P11, P19 till manskapsvagnar.

Syfte och orientering

Skogsstyrelsen inbjuder till anbudsgivning avseende gasol på tub P11, P19. Upphandlingen sker i överensstämmelse med detta förfrågningsunderlag och i kravspecifikationen ställda krav.

Gasolen kommer mestadels att användas till drift av manskapsvagnarna som används mestadels i olika arbetsmarknadsprojekt ut i skog och mark.

Uppskattat värde

Det nedan angivna värdet innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga ramavtal och innebär endast ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till ca. 1 200 000 SEK.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-123111
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Linde Gas AB
Nationaal identificatienummer: 556069-8119
Postadres: Rättarvägen 3
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 169 68
Land: Zweden
E-mail: petra.ohlin@linde.com
Internetadres: http://www.aga.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Jönköping
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020