Leveringen - 256347-2020

03/06/2020    S106

Zweden-Nyköping: Gasvormige brandstoffen

2020/S 106-256347

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skogsstyrelsen
Nationaal identificatienummer: 202100-5612
Postadres: Gasverksvägen 15
Plaats: Nyköping
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 611 35
Land: Zweden
Contactpersoon: Thorbjörn Magnusson
E-mail: thorbjorn.magnusson@skogsstyrelsen.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skogsstyrelsen.se

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gasol

Referentienummer: 2020/638
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09120000 Gasvormige brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24100000 Gassen
24110000 Industriële gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-123111

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Linde Gas AB
Nationaal identificatienummer: 556069-8119
Postadres: Rättarvägen 3
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 169 68
Land: Zweden
E-mail: petra.ohlin@linde.com

Internetadres: http://www.aga.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020