Leveringen - 256353-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Spanje-Erandio: Beschermende uitrusting

2020/S 106-256353

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gobierno Vasco, Departamento de Seguridad
Nationaal identificatienummer: S4833001C
Postadres: Camino Larrauri-Mendotxe, 18
Plaats: Erandio
NUTS-code: ES21 País Vasco
Postcode: 48950
Land: Spanje
Contactpersoon: Área de Contratación
E-mail: contratacion@seg.euskadi.eus
Telefoon: +34 946078000
Fax: +34 946078304

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.contratacion.euskadi.eus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Emergencia coronavirus — Suministro de mascarillas autofiltrantes FFP2 Y FFP3 para protección frente al COVID-19

Referentienummer: S-162/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18143000 Beschermende uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3 para protección frente al COVID-19

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 887 865.13 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Emergencia Coronavirus — Suministro de mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3 para protección frente a COVID-19.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Expediente adjudicado por el procedimiento excepcional de emergencia previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Adjudicado por precios unitarios según oferta económica.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Emergencia Coronavirus — Suministro de mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3 para protección frente a COVID-19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nueva Sibol, S. L. U.
Postadres: Polígono industrial Torrelarragoiti, 2
Plaats: Zamudio
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 48170
Land: Spanje
Telefoon: +34 944521757
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 887 865.13 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consejera de Seguridad
Postadres: Camino Larrauri Mendotxe, 18
Plaats: Erandio
Postcode: 48950
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Área de Contratación de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales
Postadres: Camino Larrauri Mendotxe, 18
Plaats: Erandio
Postcode: 48950
Land: Spanje
E-mail: contratacion@seg.euskadi.eus
Telefoon: +34 946078000
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Área de Contratación de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales
Postadres: Camino Larrauri-Mendotxe, 18
Plaats: Erandio
Postcode: 48950
Land: Spanje
E-mail: contratacion@eg.euskadi.eus
Telefoon: +34 946078000
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020