Leveringen - 256364-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Turijn: Apparatuur voor cryochirurgie en cryotherapie

2020/S 106-256364

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino
Postadres: corso Bramante 88/90
Plaats: Torino
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10126
Land: Italië
Contactpersoon: Paola Pedrini
E-mail: ppedrini@cittadellasalute.to.it
Telefoon: +39 0116333077

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cittadellasalute.to.it

Adres van het kopersprofiel: www.cittadellasalute.to.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: azienda ospedaliero-universitaria
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura in service di n. 1 sistema per crioablazione delle vene polmonari e relativo materiale di consumo di tipo dedicato

Referentienummer: S_84_2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33165000 Apparatuur voor cryochirurgie en cryotherapie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di n. 1 sistema per crioablazione delle vene polmonari e relativo materiale di consumo di tipo dedicato occorrente alla SC cardiologia U dell'Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino per un periodo di 12 mesi. N. gara 7547751. N. CIG: 8044143cca.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 275 365.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di n. 1 sistema per crioablazione delle vene polmonari e relativo materiale di consumo di tipo dedicato occorrente alla SC cardiologia U dell'azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino per un periodo di 12 mesi. N. gara 7547751 – n. CIG: 8044143CCA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale integrazione fino al 20 %, eventuale proroga tecnica per 3 mesi per 123 914,25 EUR

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida, dirigente della SSD acquisizione attrezzature arredi e servizi informatici e di ingegneria

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 199-482991
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Fornitura in service di n. 1 sistema per crioablazione delle vene polmonari e relativo materiale di consumo di tipo dedicato

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medtronic Italia SpA
Postadres: via Varesina 162
Plaats: Milano (MI)
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20156
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 275 365.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 495.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Plaats: Torino
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Plaats: Torino
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020