Leveringen - 256369-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Polen-Nowy Sącz: Klimaatregelingsapparaten

2020/S 106-256369

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nationaal identificatienummer: 734-350-70-21
Postadres: ul. Wyspiańskiego 13
Plaats: Nowy Sącz
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 33-300
Land: Polen
Contactpersoon: Radzik Agnieszka
E-mail: aradzik@inkubator.nowysacz.pl
Telefoon: +48 575066005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.malopolska.pl/inkubatorns

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni w postaci klimatyzatorów oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji na potrzeby realizacji projektów

Referentienummer: ZP.271.07.2020.1022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39717200 Klimaatregelingsapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części.

Część 1 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w postaci klimatyzatorów na potrzeby realizacji projektu w branży administracyjno-usługowej, stanowiących wyposażenie trzech pracowni (sprzedaży – ZS2, ekonomiczno-rachunkowej – ZS2, ekonomiczno-rachunkowej – ZSE) w placówkach:

— Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz,

— Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz.

Część 2 – Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w postaci klimatyzacji na potrzeby realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznym, stanowiącej wyposażenie dwóch pracowni (pracownia programistyczna oraz pracownia mikroprocesorów) w placówce:

— Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 32 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w postaci klimatyzatorów na potrzeby realizacji projektu w branży administracyjno-usługowej.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331220 Installeren van airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz,

— Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w postaci klimatyzatorów na potrzeby realizacji projektu w branży administracyjno-usługowej, stanowiących wyposażenie trzech pracowni (sprzedaży – ZS2, ekonomiczno-rachunkowej – ZS2, ekonomiczno-rachunkowej – ZSE)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.10.02.02-12-0025/19. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w postaci klimatyzacji na potrzeby realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznym

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331220 Installeren van airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w postaci klimatyzacji na potrzeby realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznym, stanowiącej wyposażenie dwóch pracowni (pracownia programistyczna oraz pracownia mikroprocesorów)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.10.02.02-12-0042/19. „Rozwój kompetencji kluczowych w obszarze elektryczno- elektronicznej", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 058-138211
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.271.07.2020.1022
Perceel nr.: 1
Benaming:

Część 1 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w postaci klimatyzatorów na potrzeby realizacji projektu w branży administracyjno-usługowej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: P.P.H.U. „Lumors” Układy Chłodnicze, Klimatyzacje, Wentylacje, Wacław Lupa
Nationaal identificatienummer: 734-248-86-98
Postadres: Kurów 9
Plaats: Wielogłowy
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 33-311
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 085.91 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.271.07.2020.1022
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w postaci klimatyzacji na potrzeby realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznym

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: P.P.H.U. „Lumors” Układy Chłodnicze, Klimatyzacje, Wentylacje, Wacław Lupa
Nationaal identificatienummer: 734-248-86-98
Postadres: Kurów 9
Plaats: Wielogłowy
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 33-311
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 078.59 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Uzupełnienie IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania:

Dotyczy 1 części postępowania, numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – 2020/S 058-138211 – którego przedmiot zamówienia stanowił 4 część

Dotyczy 2 części postępowania, numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – 2020/S 064-152561 – którego przedmiot zamówienia stanowił 3 część

Zamawiający unieważnił powyżej wskazane części postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.,) ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający zatem udzielił zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art 67 ust 1 bowiem zaszła okoliczność wskazana w pkt 4. ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a,
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020