Leveringen - 256372-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Santa Maria da Feira: Apparatuur voor osteosynthese

2020/S 106-256372

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 508878462
Postadres: Rua Doutor Cândido de Pinho
Plaats: Santa Maria da Feira
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 4520-211
Land: Portugal
Contactpersoon: Sílvia Silva
E-mail: hssebastiao@chedv.min-saude.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.chedv.min-saude.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento

Referentienummer: 01/00043.27/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183300 Apparatuur voor osteosynthese
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 301 904.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Encavilhamento para fémur proximal em titânio

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300 Apparatuur voor osteosynthese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Fator avaliação técnica / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Fator preço / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fémur proximal (tuberosidades) em aço

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300 Apparatuur voor osteosynthese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Fator avaliação técnica / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Fator preço / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osteossíntese para fémur proximal

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300 Apparatuur voor osteosynthese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Fator avaliação técnica / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Fator preço / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osteossíntese para placa fémur proximal, ângulo variável em aço

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300 Apparatuur voor osteosynthese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Fator avaliação técnica / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Fator preço / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Encavilhamento

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300 Apparatuur voor osteosynthese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Fator avaliação técnica / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: fator preço / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Encavilhamento endomedular

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300 Apparatuur voor osteosynthese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Fator avaliação técnica / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Fator preço / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Encavilhamento em titânio para artrodese do tornozelo

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300 Apparatuur voor osteosynthese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Fator avaliação técnica / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Fator preço / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Artrodese joelho sistema encavilhamento

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300 Apparatuur voor osteosynthese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de material de osteossíntese — Encavilhamento.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Fator avaliação técnica / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Fator preço / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Concurso Público Internacional.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 222-544024
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Encavilhamento para fémur proximal em titânio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomet Portugal, Unipessoal, Lda.
Nationaal identificatienummer: 500254990
Postadres: Casal Alfragide, lote 1
Plaats: Amadora
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2720-413
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 162 900.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 162 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Fémur proximal (tuberosidades) em aço

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker Portugal
Nationaal identificatienummer: 504594214
Postadres: Paço de Arcos, Alto da Bela Vista, 88-A arm. 30/31
Plaats: Agualva (Cacém)
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2739-512
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Osteossíntese para fémur proximal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 01
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker Portugal
Nationaal identificatienummer: 504594214
Postadres: Paço de Arcos, Alto da Bela Vista, 88-A arm. 30/31
Plaats: Agualva (Cacém)
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2739-512
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 560.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 560.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Osteossíntese para placa fémur proximal, ângulo variável em aço

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker Portugal
Nationaal identificatienummer: 504594214
Postadres: Paço de Arcos, Alto da Bela Vista, 88-A arm. 30/31
Plaats: Agualva (Cacém)
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2739-512
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 520.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 520.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Encavilhamento

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker Portugal
Nationaal identificatienummer: 504594214
Postadres: Paço de Arcos, Alto da Bela Vista, 88-A arm. 30/31
Plaats: Agualva (Cacém)
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2739-512
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 144.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Encavilhamento endomedular

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker Portugal
Nationaal identificatienummer: 504594214
Postadres: Paço de Arcos, Alto da Bela Vista, 88-A arm. 30/31
Plaats: Agualva (Cacém)
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2739-512
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 960.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Encavilhamento em titânio para artrodese do tornozelo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker Portugal
Nationaal identificatienummer: 504594214
Postadres: Paço de Arcos, Alto da Bela Vista, 88-A arm. 30/31
Plaats: Agualva (Cacém)
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2739-512
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 740.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 740.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Artrodese joelho sistema encavilhamento

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker Portugal
Nationaal identificatienummer: 504594214
Postadres: Paço de Arcos, Alto da Bela Vista, 88-A arm. 30/31
Plaats: Agualva (Cacém)
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2739-512
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 240.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 240.99 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro Vouga, E. P. E.
Postadres: Rua Doutor Cândido de Pinho
Plaats: Santa Maria da Feira
Postcode: 4520-211
Land: Portugal
E-mail: hssebastiao@chedv.min-saude.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020