Leveringen - 256374-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: IJsbestrijdingsmiddelen

2020/S 106-256374

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Postadres: ul. Montelupich 3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Agata Modrzewska
E-mail: a.modrzewska@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych

Referentienummer: 41/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24951310 IJsbestrijdingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych w ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 280 265.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejsca realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ – Rozdzielnik.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 6 do SIWZ – Wymagania techniczne (WT).

2. Wymagania techniczne są integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wyprodukowany według wymagań określonych w wyżej wymienionej WT stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji, zgodnie z zapisami § 8 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

5. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą pochodzić z produkcji bieżącej tj. muszą być wyprodukowane po 1.1.2020.

6. Transport, załadunek i rozładunek odbywać się będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystania z prawa opcji w ilości wskazanej w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ). Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, część zamówienia realizowana w ramach prawa opcji ma zostać dostarczona do: 3 Regionalna Baza Logistyczna, Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 13 500,00 PLN.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-094133
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „ESSPO”
Postadres: ul. Troskuna g. 1
Plaats: Anyksciai
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT29100
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 280 265.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020