Leveringen - 256374-2020

03/06/2020    S106

Polen-Krakau: IJsbestrijdingsmiddelen

2020/S 106-256374

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Postadres: ul. Montelupich 3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Agata Modrzewska
E-mail: a.modrzewska@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych

Referentienummer: 41/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24951310 IJsbestrijdingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 280 265.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-094133

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „ESSPO”
Postadres: ul. Troskuna g. 1
Plaats: Anyksciai
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT29100
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 280 265.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020