Roba - 256377-2020

03/06/2020    S106

Hrvatska-Zagreb: Oprema za mjerenje i kontrolu

2020/S 106-256377

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za fiziku
Nacionalni registracijski broj: 77627408491
Poštanska adresa: Bijenička cesta 46
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirta Herak
E-pošta: ifs@ifs.hr
Telefon: +385 14698816
Telefaks: +385 14698890
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ifs.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sustav za mjerenje magnetskih svojstava

Referentni broj: VV-10/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38424000 Oprema za mjerenje i kontrolu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je sustav za mjerenje magnetskih svojstava, sukladno tehničkoj specifikaciji. Nabava uključuje testiranje svih komponenti na lokaciji proizvođača, isporuku cjelokupnog postava do lokacije Naručitelja, instalaciju, puštanje u rad opreme i provjeru specifikacija, obuku korisnika te servisno održavanje na lokaciji Naručitelja.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 5 956 400.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38424000 Oprema za mjerenje i kontrolu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je sustav za mjerenje magnetskih svojstava, sukladno tehničkoj specifikaciji. Nabava uključuje testiranje svih komponenti na lokaciji proizvođača, isporuku cjelokupnog postava do lokacije Naručitelja, instalaciju, puštanje u rad opreme i provjeru specifikacija, obuku korisnika te servisno održavanje na lokaciji Naručitelja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Servis postrojenja / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete / Ponder: 50 %
Cijena - Ponder: 30 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 012-023323
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Sustav za mjerenje magnetskih svojstava

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
22/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Aparatura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 81807131810
Poštanska adresa: Samoborska cesta 203
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aparatura.hr
Telefon: +385 13498090
Internetska adresa: www.aparatura.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 5 956 485.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 5 956 400.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/05/2020